Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Ślubowania składane kiedyś( - intencje do przepracowania)
Polecam też zapoznanie się z art ,,Technika uwalniania się od (48+5) ślubowań Amitaby” Link

1. życia programem życia dla osób zakonnych i świeckich które złożyły kiedykolwiek ślubowania-oraz tego wszystkie skutki
2. składania przysiąg, ślubowań będących solennym  zapewnieniem, dla uwiarygodnienia którego często kładliśmy na szali swój honor, a w skrajnych przypadkach nawet własne życie -oraz tego wszystkie skutki
3. zapewniania Boga, ludzi, dusz, istot i wszechświata o swej absolutnej prawdomówności, o naszej chęci spełnienia ślubowań -oraz tego wszystkie skutki
4. przekonania że nie dotrzymania danego słowa, nie spełnienie złożonych ślubowań skutkowało by tragicznymi następstwami
5. składania przysiąg, ślubowań będących wyrażeniem woli dokonania czegoś ważnego  teraz lub w przyszłości, uczynienia wszystkiego, co leży w naszej mocy, dla wypełnienia tegoż postanowienia-oraz tego wszystkie skutki
6. traktowania złożonych przez siebie ślubowań jako celu samego w sobie
6. traktowania złożonych przez siebie śluby jako cel sam w sobie
7. składania przysiąg, ślubowań będących dla nas  źródłem frustracji, niepewności, strachu i samooskarżania się,z uwagi na brak możliwości ich spełnienia -oraz tego wszystkie skutki
8. naszego przekonania, że tylko przez złożenie ślubów można osiągnąć prawdziwy cel jakim jest Miłość, jakim jest sam Bóg a tylko nasze ?luby są sposobem i próbą odpowiedzi na tę Bożą Miłość, prowadzącą nas do pełni szczęścia -oraz tego wszystkie skutki
9. naszego przekonania, że ?luby należy realizować każdego dnia na nowo, a do tego bardzo często, w nieustannych zmaganiach oraz wielokrotnie podejmowanych trudnych decyzjach
10. naszego przekonania, że ?luby takie seksualna Czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, praktykowane w niezakonnych już warunkach, dalej przyczyniają się do duchowego wzrostu, a więc i do zbawienia-oraz tego wszystkie skutki
11. naszego przekonania, że ?lub ascezy, celibatu, seksualnej czystości, jak każdy inny ślub, jest środkiem do osiągnięcia zjednoczenia z Bogiem-oraz tego wszystkie skutki .
12. naszego przekonania, że ?lub ascezy, celibatu, seksualnej czystości,nie wskazuje na odrzucenie seksualności, ale na jej uszlachetnienie, że nie skłania też do ucieczki od uczuć i możliwości kochania, ale prowadzi ku głębokiemu zaangażowaniu się w Miłość-oraz tego wszystkie skutki .
13. naszego przekonania, że ?lub ascezy, celibatu, seksualnej czystości, w sytuacji życia małżeńskiego oznacza nieustanne zacieśnianie, pogłębianie i doskonalenie związku w duchu Bożej Miłości, również na płaszczyźnie życia seksualnego-oraz tego wszystkie skutki .
14. Posiadania w świadomości negatywnego obrazu natury ludzkiej, negowania seksualności i cielesności, a ciało oraz wszystko, co się z nim wiąże (a więc uczucia i emocje) postrzegania za siedzibę grzechu, budzenia nienawiść do własnej seksualności i zmuszania się do walki z nią-oraz tego wszystkie skutki . ŚLUB   UBÓSTWA
15. naszego przekonania, że Nieposiadanie na własność rzeczy materialnych jest celem samym w sobie, oraz środkiem do osiągnięcia boskiej miłości i boskiego wsparcia, szacunku bliźnich-oraz tego wszystkie skutki
16. naszego przekonania, że Ubóstwo polega przede wszystkim na wolności w stosunku do rzeczy materialnych, w celu tym pełniejszego poświęcenia się Bogu i ludziom, że Chodzi więc o wolność wewnętrzną, a nie o samo „nieposiadanie”-oraz tego wszystkie skutki.
17. naszego przekonania, że Ubóstwem kroczymy w kierunku solidarności z tymi, którzy są biedni  materialnie i duchowo, także z opuszczonymi i z tymi, którzy są na marginesie społeczeństwa, że nasze Ubóstwo - to zaangażowanie się w pracę z nimi, to nasza walka o nowy, bardziej ludzki i sprawiedliwy świat.
18. naszego przekonania, że nasze zrzeczenie się posiadania dóbr materialnych ma nas zaprowadzić do wolności, ale nie może być przeszkodą w wykonywaniu misji zleconej przez guru i sektę
19. bycia pozbawianymi w imię idei tego, co niezbędne do godziwego życia, czy też bardziej owocnego wykonywania naszych cierpiętniczych misji
20. naszego przekonania, że samo pojęcie „ubogi” sugeruje związek z wyrażeniem „u Boga” że będąc nędzarzem trzymamy się Boga wiernie
21. doświadczania skutków afirmacji ,,Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”
22. nie przywiązywania się do tego, co posiadamy, do ludzi oraz dóbr,
23. służenia swoim majątkiem na rzecz Stwórcy oraz powszechnego dobra
24. - nie ograniczania swego szczęścia do doczesności, wykracza ponad nią, ku Bogu.
25. przekształcania wolności w anarchię, a prowadzącej do zniewolenia
26. składania i doświadczania ślubów naszego posłuszeństwa, zaprzeczających ludzkiej godności oraz duchowym aspiracjom wobec ludzi, dusz, bóstw, bogów, półbogów, obrazów, duchów, demonów posłuszeństwo
27. składania i doświadczania ślubów naszego posłuszeństwa wobec Boga dawcy życia
28. bezmyślnego i ufnego wykonywania wszelkich poleceń guru, zwierzchnika, jako przekaziciela Bożej woli
29. rezygnacji z własnego zdania, życia bezwolnym i w pełnym lęku poddaniem się wyroczni w osobie przełożonego
30. Wzajemnego oskarżenia, autorytaryzmu i braku zaufania do rodziny żony grupy w której żyjemy 
31.   z uwagą, dobrą wolą i cierpliwością słuchania tego, co Stwórca do nas, do mnie samego mówi,  starania się jak najlepiej Boga zrozumieć,
32. rozważania w swoim sumieniu racji, słów i planów wyrażonych przez Boga dawcę życia, podporządkowania Bogu
33. powiadamiania Boga dawcę życia jeśli nie zgadzamy się z nim
34. braku naszej wiedzy czy w przyszłości będziemy wystarczająco dalej wierne naszym wcześniejszym ślubowaniom, czy też nie
35. robienia wszystkiego, aby stało się tak, jak ślubowaliśmy, nie tyle pokładając ufność w swoich własnych siłach, ile polegając na Bożej pomocy -bez względu na cenę
36. rozumienia i akceptowania że Bóg nie potrzebuje naszych ślubowań i tego, że wcale nie służą one, jako mobilizacja w dążeniu do zjednoczenia naszej woli z Bogiem
37. wiary w to, że że śluby służą człowiekowi, mojej duszy oraz naszej istocie i bliźnim
38. gotowości do rezygnowania przez całą naszą istotę ze wszystkich złożonych ślubowań, ze strażnikowania i świadkowania ślubowaniom innych
39. zwalniania samych siebie oraz bliźnich ze złożonych ślubowań, przysiąg i misji
40. naszego przekonania, że każdemu człowiekowi, każdej istocie duch ubóstwa, posłuszeństwa i czystości jest niezbędny na drodze ku doskonałemu szczęściu
41. naszego składania i dotrzymywania ślubowań przede wszystkim dla własnego pełniejszego szczęścia (zbawienia), oraz dla dobra innych, wobec których staraliśmy się być szczególnymi świadkami
42. naszego składania i dotrzymywania ślubowań będąc nieświadomymi lub świadomymi trudności podjętych zadań, i deklarowania najlepszych intencji w formie uroczystego i publicznego ślubowania, proszenia jednocześnie Boga Wszechmogącego oraz wszystkich ludzi dusze, istoty, by pomagali w jak najlepszej ich realizacji
43. starania się o wypełnianie ślubów, niezależnie od stanu cywilnego; to, czy nadal pozostając samotnymi, czy też zakładając rodzinę
44. składania i dotrzymywania ślubowań jako instytucji która szuka naiwnych do pracy by przełożonym żyło się w dostatku.
45. Poświęcania siebie Bogu, z równoczesnym zobowiązaniem się pod sankcją grzechu do zachowania ubóstwa, czystości i posłuszeństwa swojemu bóstwu, guru, kapłanowi
46. składania i dotrzymywania ślubowań szczególnej troski w wychowywaniu dzieci i młodzieży, ślubu posłuszeństwa zwierzchnikowi naszej religii, sekty w sprawach misji. Składania i dotrzymywania ślubowań o stałość, o obyczaje monastyczne, służby najbiedniejszym z biednych, ślubów wieczystych
47. przekonania że złamanie ślubu jest grzechem ciężkim grozi śmiercią, jest obwarowane karą usunięcia ze wspólnoty cierpiących.
48. składania i dotrzymywania ślubowań bóstwom bałwochwalczym, aby według wymagań naszych Konstytucji życie nasze w nieustającej ofierze składać.
49. Rozumienia że bezmyślne i wyzute z osobistej odpowiedzialności wykonywanie jakichkolwiek poleceń władzy nie nazywamy posłuszeństwem, lecz niegodną człowieka i duszy uległością wobec tego co nas kiedyś zniewolił
50. nieświadomości tego, że duchowni jak i ludzie świeccy, żyjący w małżeństwie czy samotni, w równym stopniu powołani są do codziennej realizacji złożonych kiedykolwiek ślubowań-oraz tego wszystkie skutki
51. naszego doświadczania frustracji, niepewności, strachu i samooskarżania się, jeśli nie damy rady żyć na miarę złożonego przez nas ślubu
52. naszego przekonania, że ślubowania są odpowiedzią na Bożą Miłość, prowadzącą nas do szczęścia
53. Naszej całkowitej wiary w to, że bycie przez nas mnichem powinno być pewnego rodzaju protestem, przeciwko temu co proponuje dzisiejszy świat
54. naszego przekonania, że na wybujały indywidualizm i pragmatyzm należy odpowiedzieć posłuszeństwem
55. naszego przekonania, że na rozpasany materializm, na dążenie do sukcesu za każdą cenę, na fakt nieustannej walki o wyższe miejsce w hierarchii społecznej należy odpowiedzieć ubóstwem i pokorą
56. naszego praktykowania i łączenia czystości seksualnej z celibatem (onanizm i masturbacja) wynikającego z naszej przeszłości zakonnej
57. naszego przekonania, że ciało oraz wszystko, co się z nim wiąże uchodzi za siedzibę grzechu
58. Naszej nienawiści do własnej seksualności, pieniędzy, szczęśliwości i odczuwania przymusu do walki z nimi
59. naszego przekonania, że wyrzeczenie się dóbr materialnych jest środkiem do osiągnięcia Miłości boskiej
60. naszego przekonania, że posiadanie rodziny, radości, lub rzeczy na własność może uczynić z nas niewolnika
61. naszego przekonania, że ubóstwo polega na solidarności z tymi, którzy są biedni materialnie i duchowo, także z opuszczonymi i z tymi, którzy są na marginesie społeczeństwa
62. naszego przekonania, że ubóstwo, nasze cierpienie choroby to walka o nowy, bardziej ludzki i sprawiedliwy świat
63. naszego przekonania, że tylko człowiek ubogi, chory, cierpiący to taki człowiek, który akceptuje swoje ograniczenia, własne słabości i grzeszność
64. naszego przekonania, że ubogim jest ten kto nie przywiązuje się do tego, co posiada
65. naszego bycia ubogim jaki służy swoim majątkiem na rzecz innych
66. naszego przekonania, że posłuszeństwo polega na bezmyślnym wykonywaniu wszelkich poleceń guru, bóstwa, przełożonego, jako przekazicieli Bożej woli
67. składania ślubowań że się nie nigdy umrze oraz im podobnych
Dodano : 06-01-2013 Przez: s_majda Przeczytano: 1438 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.