Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Deklaracja Niepodległości USA. Intencje.
Tekst który na intencje ,,wynalazła” Monika, odgrzebałem po 2 latach. Marek adaptował i rozpisał go.
Kilka zdań wziętych bezpośrednio z samej Deklaracji doskonale pasuje do idei uwalniania się od ,,Ślubowań Amitaby” oraz od ich skutków.
Dla tych którzy pracują z intencjami temat jest oczywisty. Mało wprawionym podpowiem że do każdego zdania dodajemy końcówkę tak jak w zdaniu pierwszym czyli ,, i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków. Osobno lub jeśli potrafimy tak to powiedzieć dodajemy wzorzec odwrotny. W którym my jesteśmy sprawcami zamętu, tyranii.
Wypada też pamiętać o słowie ,,-nie” np. naszego bycia [i nie bycia ]tyranami.

1. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. uważania, nie uważania, że następujące prawdy są oczywiste: m.in. że wszyscy ludzie stworzeni są równymi, że Stwórca obdarzył ich pewnymi nienaruszalnymi prawami, że w skład tych praw wchodzi m.in. prawo do życia, wolność i dążenia do szczęścia i nie tylko.
w każdym zdaniu i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków/+ wzorzec odwrotny

2. naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. promowania, nie promowania idei, że celem zabezpieczenia tych praw są wyłonione zostały wśród ludzi rządy, których sprawiedliwa władza wywodzi się ze zgody rządzonych i nie tylko.

3. naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. dążenia, nie dążenia do tego że jeżeli kiedykolwiek jakakolwiek forma rządu uniemożliwiałaby osiągnięcie tych celów, tzn. m.in. prawo do życia, wolność i dążenia do szczęścia i nie tylko.

4. Naszego prawa i cudzego doświadczania tego skutków. Prawa narodu by taki nieudolny rząd zmienić lub obalić i powołać nowy i nie tylko,

5. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. powołania nowego rządu, którego podwalinami będą takie zasady i taka organizacja władzy, jakie wydadzą się narodowi najbardziej sprzyjające dla ich szczęścia i bezpieczeństwa i nie tylko.

6. Naszej Roztropności i cudzego doświadczania tego skutków, która będzie rzecz jasna m.in., dyktowała nam, że rządu trwałego nie należy zmieniać dla przyczyn błahych i przemijających i nie tylko,

7. Naszego doświadczenia i cudzego doświadczania tego skutków, że ludzie wolą raczej m.in. ścierpieć wszelkie zło, które jest do zniesienia, aniżeli prostować swoje ścieżki przez unicestwienie form, do których są przyzwyczajeni i nie tylko.

8. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków obowiązkowego odrzucania, nie odrzucania zgodnie ze słusznym i ludzkim prawem, naszym/ich m.in. takiego rządu który stosuje długi szereg nadużyć i uzurpacji, zmierzających stale w tym samym kierunku, zdradza zamiar wprowadzenia władzy absolutnej i despotyczneji nie tylko,

9. Naszej i cudzego doświadczania tego skutków potrzeby stworzenie m.in. nowej straży/rządu dla naszego/ich przyszłego bezpieczeństwa i nie tylko.


10. Naszego znoszenia, nie znoszenia cierpień jakie wykazały m.in. kolonie, królestwa, narody, ludność, obywatele oraz naszego powodowania takich doświadczeń i nie tylko, u ….

11. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków zmusza(-nie) ich/nas i bycia zmuszanymi do zmiany dotychczasowego systemu rządzenia. Historia rządów monarchii m.in. Wielkiej Brytanii to historia stale powtarzających się krzywd i uzurpacji, które wszystkie miały na celu ustanowienie absolutnej tyranii nad tymi Stanami i nie tylko.

12. Naszej i cudzego doświadczania tego skutków potrzeby nas/ich by dowieść(-nie) swych/naszych m.in. prawd, że te oto fakty stale powtarzających się krzywd i uzurpacji, które wszystkie miały na celu ustanowienie absolutnej tyranii nad tymi m.in. Stanami nad narodami, miastem, rodziną, ludzkością i nie tylko .

13. Naszej i cudzego doświadczania tego skutków potrzeby , lub braku potrzeby, m.in. obnoszenia się, przedstawiania swoich krzywd i nieszczęść i nie tylko Bogu Dawcy Życia.

14. Naszej i cudzego doświadczania tego skutków zgody i sprzeciwu gdy m.in. Król, cesarz, prezydent, premier, odmówił swej zgody m.in. na prawa najbardziej istotne i konieczne dla dobra publicznego i nie tylko;

15. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków zabraniania m.in. swoim gubernatorom by, ustanawiać m.in. prawa wymagające niezwłocznego stosowania, a nabierające obowiązującej mocy dopiero wtedy, gdy uzyskają jego – m.in. króla zgodę i nie tylko.

16. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków niegodziwego zaniedbywania(-nie) m.in. swoich obowiązków i nie tylko;

17. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków zabraniania m.in. wydawania wszelkich innych zarządzeń służących wielkim skupiskom ludzi, dopóki ludzie ci nie zrezygnują ze swego prawa m.in. przedstawicielstwa w ciele ustawodawczym, prawa dla nich nieoszacowanego, a groźnego tylko dla m.in. tyranów i nie tylko;

18. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków zwoływania m.in. ciał ustawodawczych/parlamentów nie tam, gdzie zwykle się zbierały, lecz w miejscu niewygodnym i odległym od archiwów, w których przetrzymuje się m.in. protokoły publiczne, po to tylko, by móc wymóc na nich zgodę na swe pociągnięcia i nie tylko;

19. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków rozwiązywania(-nie) m.in. izb przedstawicielskich, parlamentów, rad za to, iż przeciwstawiały się z męską stanowczością m.in. jego/króla zakusom na prawa ludu i nie tylko;

20. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. po takim rozwiązaniu przedstawicielstw , że m.in. król nie zezwalał on długi czas na dokonanie wyboru następnych, przez co władza ustawodawcza, której zniszczyć nic nie zdoła, wracała m.in. w ręce szerokich rzesz ludu, aby ją sprawował,

21. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków gdy kraj wystawiony był na m.in. wszelkie niebezpieczeństwa najazdu z zewnątrz jak i na rozterki wewnętrzne i nie tylko;

22. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków starania(-nie) się m.in. jako króla by nie dopuścić do zaludnienia tych Stanów, województw, ziemi i naszego w tym celu ograniczania/blokowania przeciw wstawiania się naturalizacji cudzoziemców,

23. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. zabraniania wprowadzania nowych ustaw zachęcających do imigracji oraz m.in. ustanawiania trudniejszych warunki dla nowego m.in. zamieszkania, zawłaszczania ziemi i nie tylko;

24. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków utrudniania(-nie) m.in. wykonania wyroków sprawiedliwości, odmawiając naszej/swej zgody na prawa ustanawiające m.in. nowe władze sądowe i nie tylko;

25. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków uzależniania(-nie) m.in. naszych/waszych sędziów wyłącznie od m.in. swej woli, jeśli chodzi o sprawowanie ich urzędów, wysokość ich pensji i jej wypłatę i nie tylko;

26. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków Tworzenia(-nie) całej masy nowych m.in. urzędów i nasyłania tutaj szarańczy nowych urzędników, aby nękali nasz lud i zjadali jego zasoby i nie tylko;

27. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków utrzymywania(-nie) wśród nas w czasie pokoju m.in. stałych obcych wojsk, bez zgody naszej władzy ustawodawczej i nie tylko;

28. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków uczynienia(-nie) m.in.wojska niezależnym i wyższym od władzy obywatelskiej;

29. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków łączenia(-nie) się z innymi, państwami by starać się podporządkować nas m.in. obcemu sądownictwu, którego nie uznaje nasza konstytucja i które nie zostało zatwierdzone przez nasze prawo i nie tylko;

30. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków wyrażania(-nie) swej zgody na m.in. bezprawne ustawy o kwaterowaniu dużych jednostek m.in. obcych/najemnych zbrojnych wojsk pomiędzy nami i nie tylko;

31. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków osłaniania(-nie) m.in. skorumpowanych urzędników przy pomocy śmiechu wartych procesów od jakiejkolwiek kary za morderstwa i inne przestępstwa m.in. kradzieży, oszustwa, wyłudzenia , jakich dopuściliby się na mieszkańcach m.in. Stanów, województw, ludności, przedsiębiorców, obywateli i nie tylko.

32. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków przecięcia (-nie), ograniczania(-nie) m.in. handlu ze wszystkimi częściami świata i nie tylko;

33. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków narzucania (-nie) na nas m.in. podatków bez naszej zgody i nie tylko;

34. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków pozbawienia (-nie) nas/was w wielu wypadkach m.in. dobrodziejstwa sądów przysięgłych i nie tylko;

35. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. wywożeniu (-nie) nas/ich m.in. za morza, za granice naszego państwa pobytu celem sądzenia tam nas/ich za rzekome m.in. przestępstwa i nie tylko;

36. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. sądzenia (-nie) m.in. nas/was, obywateli za m.in. rzekome przestępstwa obraz/obrazy, bałwochwalstwa i nie tylko.

37. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. sądzenia (-nie) nas/was, m.in. obywateli za rzekome m.in. przestępstwa .

38. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. zniesienia (-nie) wolnego systemu m.in. praw angielskich w sąsiedniej m.in. prowincji i ustaleniu tam arbitralnego rządu i nie tylko,

39. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. powiększenia(-nie) terytorium m.in. państwa, województwa po to, aby stała się ona równocześnie przykładem i dogodnym narzędziem wprowadzania tam absolutnych rządów w tych m.in. w koloniach, województwach, państwach i nie tylko;

40. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. odbieraniu (-nie) nam/wam naszych swobód, znoszeniu najbardziej cennych dla nas m.in. praw i zmienianiu w sposób zasadniczy formy naszych rządów;

41. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. zawieszania (-nie) naszych własnych ciał ustawodawczych i tego, że m.in. obce sądy posiadają prawo wydawania ustaw dla nas we wszelkich wypadkach i nie tylko;

42. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. zrzekania się tutaj m.in. przez króla, cesarza, premiera, prezydenta, rząd, w tym ogłaszania, iż jesteśmy wyjęci spod jego opieki jako m.in. jego naród, obywatele i rozpoczęcia wojny przeciwko nam, m.in. własnemu narodowi i nie tylko;

43. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. plądrowania naszych mórz, niszczenia naszych wybrzeży, spalania, niszczenia miast i m.in. zgładzania, zatrucia, otrucia m.in. ludności, obywateli, wielu ludzi i nie tylko;

44. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. równocześnie przerzucania, lokowania tutaj m.in. wielkich armii obcych najmitów, aby dokończyły dzieła śmierci, spustoszenia i tyranii już rozpoczętego wśród okrucieństw i perfidii, które ledwie dadzą się porównać z najbardziej barbarzyńskimi czasami, a które całkowicie niegodne są głowy cywilizowanego narodu i nie tylko;

45. na otwartym morzu do skierowania broni przeciwko własnemu krajowi, narodowi

46. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. zmuszania obywateli wziętych do niewoli m.in. do tego, by stali się katami swoich przyjaciół i braci albo też by padli sami z ich rąk i nie tylko;

47. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. wzniecania wewnętrznych rebelii wśród nas i starania się do nasłania na mieszkańców naszych kresów bezlitosnych m.in. barbarzyńskich narodów wschodu. dzikich Indian, których znaną taktyką jest mordowanie ludzi bez względu na wiek, płeć, stan i nie tylko.

48. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków w każdej fazie naszego uciemiężenia m.in. że składaliśmy w jak najpokorniejszy sposób prośby o naprawianie krzywd naszych i nie tylko.

49. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. że jedyną odpowiedzią na nasze petycje były zwykle ponowne krzywdy i nie tylko.

50. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. że Król, którego tyrański charakter wystąpił wyraźnie poprzez każdy z tych aktów m.in. przemocy, nie godzien jest, aby być władcą wolnego narodu i nie tylko.

51. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków że m.in. Brytyjscy nasi bracia nie mogą skarżyć się, iż nie zwracaliśmy się do nich i nie tylko.

52. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. że uprzedzania ich raz po raz o tym, że ich ustawodawstwo próbuje w sposób nieuzasadniony rozciągnąć swą władzę sądową na m.in. Stany Zjednoczone i nie tylko.

53. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. że przypominaliśmy im o okolicznościach, w jakich emigrowaliśmy i osiedliliśmy się tu, odwoływaliśmy się do ich wrodzonej sprawiedliwości i wielkoduszności i zaklinaliśmy ich na węzły naszego pokrewieństwa, aby potępili te nieprawości, które nieuchronnie muszą przerwać istniejący między nami związek i stosunki wzajemne i nie tylko.

54. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. że oni również głusi byli na głos m.in. sprawiedliwości, pobratymstwa i nie tylko.

55. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. że musimy pogodzić się z koniecznością naszego odseparowania się od nich i traktowania ich podobnie jak pozostałe ludy m.in.: jako wrogów w czasie wojny, a przyjaciół w czasie pokoju i nie tylko.

56. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. że my, przedstawiciele Stanów Zjednoczonych Ameryki zebrani na Kongresie Ogólnym, odwołując się do Najwyższego Sędziego Świata, Boga Dawcy Życia uroczyście ogłaszamy i oświadczamy w imieniu wszystkich ludzi dobrej woli tych m.in. Kolonii, że połączone Kolonie są i mają słuszne prawo być wolnymi i niepodległymi państwami i nie tylko ;

57. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. że zwolnione są one z wszelkich zobowiązań w stosunku do m.in. Korony Brytyjskiej i że wszelkie powiązania polityczne między nami, a państwem m.in. Wielkiej Brytanii są i powinny być całkowicie zniesione,

58. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. że jako wolne i niepodległe kraje mają one pełne prawo do m.in. wypowiadania wojny, zawierania pokoju, wstępowania w sojusze, nawiązywania stosunków handlowych i czynienia wszystkiego, do czego mają prawo państwa niezależne i nie tylko.

59. Naszego i cudzego doświadczania tego skutków m.in. że zobowiązujemy się jeden przed drugim naszym życiem, naszymi posiadłościami i świętym naszym honorem do podtrzymania niniejszej Deklaracji, mając niezłomną wiarę w pomoc Boskiej Opatrzności i nie tylko.
Ważny art 800 intencji do oczyszczenia Link

Słowo (-nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. - bycia bałwochwalcami
dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
-bycia bałwochwalcami, nie bycia bałwochwalcami
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).

Inny przykład
Dusza kobiety jaka stoi w zwiewnych kusych szatach, z kwiatami we włosach. Ma znamię motyla nocy na ramieniu i zaprzecza bycia prostytutką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia prostytutką
pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie prostytutką, nie bycia prostytutką-ależ skąd nigdy w życiu nie moje wzorce- mówi dusza. To co ja robię jest moją prywatną sprawą a nie prostytucją.


Dodano : 25-01-2015 Przez: s_majda Przeczytano: 1329 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.