Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Trójca święta. Intencje do przepracowania

Zestawione przez Agatę Pająk

Skróty: MD-moja dusza
BDŻ Bóg dający życie
LDIBT-ludzie, dusze, istoty, byty, twory

Intencje m.in. Trójca
1. Naszego/a przez nas i cudzego bycia(nie) min. chrześcijanami, katolikami, prawosławnymi, luteranami, anglikanami, kalwinami, metodystami, prezbiterianami i nie tylko oraz takimi jak oni i jako oni oraz tak(nie) jak oni wierzenia(nie) w m.in. Trójcę Świętą, w min. chrześcijański dogmat stwierdzający(nie), że Bóg jest Bogiem m.in. Trójjedynym, istniejącym(nie) jako trzy Osoby [godne czczenia, ubóstwienia], pozostając(nie) jednocześnie jednym(nie) bytem, oraz naszego/cudzego wyznawania(nie) wiary w ten dogmat i traktowania(nie) go, promowania(nie) za centralną prawdę(nie) wiary teologii chrześcijańskiej, podobnie jak picie krwi Jezusa i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
2. Naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi(nie), wierzenia(nie), nauczania(nie) tego innych, bycia(nie) nauczanymi(nie) tego, że m.in. Trójca Święta, trzy Osoby [godne czczenia, ubóstwienia] są(nie)rozumiane(nie) jako mające(nie) tę samą jedną(nie) istotę czyli naturę, a nie jedynie podobne(nie) natury i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
3. Naszego/cudzego wyjaśniania(nie), tłumaczenia(nie), uzasadniania(nie) sobie i innym w celu m.in. zrozumienia(nie), zagmatwania(nie) i nie tylko, że m.in. Trójca Święta to jest(nie) jeden(nie) Bóg istniejący(nie) równocześnie w trzech osobach równocześnie [godnych czczenia, ubóstwienia] i jednej substancji, Ojciec, Syn i Duch Święty i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
4. Naszego/cudzego wierzenia(nie), bycia(nie) przekonanymi(nie), nauczania(nie) i bycia(nie) nauczanymi(nie) o dogmacie dotyczącym(nie) m.in. Trójcy Świętej, jaki został (nie)zatwierdzony(nie) ostatecznie na soborze konstantynopolskim w roku 381, ale już na soborze nicejskim w 325 roku oficjalnie(nie) uznano(nie) współistotność Ojca i Syna, co jest(nie) podstawą dogmatu, czyli tezy podawanej(nie) za prawdę(nie) min. przez kościół katolicki, przez chrześcijan i rozmaitych heretyków [bałwochwalców] oraz naszego/cudzego uznania(nie) wiary w m.in. Trójcę Świętą, co jest(nie) pierwszym koniecznym(nie) warunkiem wstąpienia(nie) do Światowej Rady Kościołów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków Ilustracja średniowieczna przedstawiająca Św. Trójcę.
5. Naszego/cudzego przyczynienia(nie) się w sposób istotny(nie) do wprowadzenia(nie) dogmatu o m.in. Trójcy Świętej do religii katolickich, chrześcijańskich i nie tylko i tym samym prowadzenia wprost do samego Boga, od Oświecenia boska miłością odpowiednio do bałwochwalstwa, do tego,że inne istoty,LDBT zamiast wierzyć(nie) w Jedynego Boga, zaczęły(nie) wierzyć(nie) w m.in. Trójcę Świętą, a także tworzenia(nie) tego dogmatu, dorabiania(nie) do niego ideologii i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
6. Naszego/cudzego bycia(nie) rozmaitymi kapłanami, twórcami. pisarzami m.in. chrześcijańskimi jacy rozpoznawali(nie), pisali (nie),kodowali(nie), tworzyli(nie) niektóre fragmenty Starego Testamentu jako zapis objawienia się Boga, zawierający(nie) mglistą(nie) zapowiedź tajemnicy m.in. Trójcy Świętej i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
7. Naszego/cudzego uważania(nie) że świadectwa objawienia się tajemnicy m.in. Trójcy Świętej znajdują(nie) się m.in. geniuszu, w umyśle, w listach Św. Pawła, a szczególnie we fragmencie : „łaska pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi” i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
8. Naszego/cudzego pozwolenia(nie) sobie na twierdzenie, na podstawie słów błogosławieństwa Św. Pawła, a szczególnie tego, że poszczególne podmioty zdania są w dopełniaczu :” pana Jezusa…Boga…Ducha Świętego”, że każda z wymienionych(nie) Osób jest (nie)odrębna, lecz również są(nie) one sobie równe(nie), ponieważ wymienione(nie) łaski(nie) płyną(nie) od jednego(nie) Bóstwa i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
9. Naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi(nie) i przekonywania(nie) innych,że objawienie m.in. Trójcy Świętej zawarte(nie) jest(nie) także we fragmentach Ewangelii mówiących(nie) o relacji Ojca i Syna, zaś bezpośrednim(nie) stwierdzeniem odnoszącym(nie) się do m.in. Trójcy jest(nie) formuła chrzcielna i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
10. Naszego/cudzego , a w tym jako rozmaitego rodzaju teolodzy, kapłani, biskupi, arcykapłani, ich odpowiednicy, zmiennicy dawania(nie) m.in. świadectwa Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu wymieniając(nie) ich razem i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
11. Naszego/cudzego powoływania(nie) LDIBT, a w tym m.in. chrześcijan do bycia(nie) wcielonymi(nie) w boską(nie) świątynię, aby poprzez zjednoczenie(nie) z Chrystusem, w Duchu stać(nie) się synem Ojca oraz podkreślania(nie) niewystarczalności(nie) ludzkiego języka do opisania(nie) tajemnicy Bóstwa oraz nauczania(nie) tego i podkreślania(nie) m.in. współczesności Słowa z Ojcem i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
12. Naszego/cudzego używania(nie) terminu m.in. Trójca, jednak odbiegającego(nie) od pojęcia jednego(nie) Boga w trzech osobach równocześnie i bez wyraźnego(nie) odniesienia do m.in. Trójcy Świętej w pojęciu osobowym(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
13. Naszego/cudzego wierzenia(nie), nauczania(nie) i bycia(nie) nauczanymi(nie), a w tym także używania(nie) tego m.in. w nicejskim wyznaniu wiary,że m.in. Trójosobowy, m.in. Trójjedyny Bóg objawia(nie) się człowiekowi jako Ojciec, Syn i Duch Święty, jednak każda z tych osób jest(nie) tym samym, jednym(nie) Bogiem, a Bóg ten jest (nie)wszechmocny(nie), wieczny(nie) i nieskończony(nie), oraz poszczególne Osoby [godne czczenia, ubóstwienia] są tożsame(nie) co do natury i substancji tzn, że są(nie) jednym(nie) i tym samym(nie) bogiem, ale są oddzielnymi(nie) osobami, hipostazami, różniącymi(nie)się pochodzeniem i wzajemnymi relacjami, mają jakby własne świadomości- umysły i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
14. Naszego/cudzego jako m.in. chrześcijanie, katolicy i nie tylko oraz jak oni bycia(nie) przekonanymi(nie) i wierzenia(nie), oraz nauczania(nie) tego innych i bycia(nie) nauczanymi(nie), że Bóg Ojciec nie pochodzi(nie) od nikogo, Syn Boży został(nie) zrodzony(nie) a nie stworzony(nie) przez Ojca, Duch Święty pochodzi(nie) od Ojca i Syna, lub tylko(nie) od Ojca przez Syna oraz że, Ojciec nie jest(nie) Synem, Ojciec nie jest(nie) Duchem Świętym, Syn nie jest(nie) Duchem Świętym, oraz nie jest(nie) Ojcem, Duch Święty nie jest (nie)ani Ojcem ani Synem, a Ojciec, Syn i Duch święty są(nie) Bogiem i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
15. Naszego/cudzego uznawania(nie)za podstawowe Źródło dla nauki o m.in. Trójcy Świętej słów Jezusa z Ewangelii, gdzie Jezus określa(nie) siebie jako syna bożego pozostającego(nie) w jedności z ojcem oraz obiecuje(nie) apostołom zesłanie(nie) Ducha Świętego i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
16. Naszego/cudzego wykonywania(nie) oraz zlecania(nie) innym aby wykonywali(nie) ostatnie(nie) dane(nie) przez Jezusa jego uczniom polecenie, które brzmiało(nie) wg ewangelii (Mt 28:19) „idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię ojca i syna i ducha świętego” i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
17. Naszego/cudzego traktowania(nie) nauki o m.in. Trójcy Świętej jako dogmatycznego(nie) ujęcia objawienia dokonanego(nie) przez Jezusa z Nazaretu z Nowym Testamencie, wypracowanym(nie) w ciągu wieków przez teologię chrześcijańską i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
18. Naszego/cudzego bycia(nie) świadomymi(nie), że w Starym Testamencie Bóg ukazuje(nie) się zasadniczo jako jedna Osoba, co stoi (nie) w sprzeczności (nie) z naukami Jezusa, Pawła, kapłanów z naszymi i z ich rozumieniem prawdy, rozumieniem Boga i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
19. Naszego/cudzego poszukiwania(nie) w Starym Testamencie przebłysków objawienia nowo- testamentowego m.in. Trójcy Świętej, a mianowicie w pierwszym opisie stworzenia, gdzie Bóg mówi „uczyńmy”, lub w wizycie trzech postaci u Abrahama i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
20. Naszego/cudzego uważania(nie) Boga m.in. Trójjedynego istniejącego(nie) jako trzy Osoby [godne czczenia, ubóstwienia]za nieprzeniknioną(nie) dla ludzkiego umysłu tajemnicę, niemniej czynienia(nie) prób, aby ją uzasadnić(nie), a w tym jako rozmaitego rodzaju teolodzy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków
21. Naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi(nie), wierzenia(nie), nauczania(nie) tego, bycia(nie) nauczanymi(nie), przekonywania(nie) o tym siebie i innych, że dla Boga, jako nieskończenie doskonałego(nie), nie jest (nie)konieczne istnienie(nie) innych bytów, poza Nim samym, ale jednocześnie posiada(nie) On miłość w stopniu nieskończenie(nie) doskonałym(nie) i, skoro tak, to nie może(nie) być(nie) ona egoizmem, z czego wynika(nie), że Bóg istnieje(nie) przynajmniej w dwóch [lub więcej] osobach równocześnie, zaś każda z Osób może dokonać(nie) nieskończenie(nie) doskonałego(nie) obdarowania(nie) z Miłości względem drugiej pełnią(nie) Siebie, a druga Osoba jest(nie) w pełni(nie) zdolna(nie) takie obdarowanie(nie) przyjąć(nie) ponieważ żadna z tych Osób w rezultacie tego obdarowania(nie) nie przestaje(nie) istnieć(nie), bo przeczyłoby(nie) to Miłości Osoby [godne czczenia, ubóstwienia] przyjmującej(nie) względem Osoby [godne czczenia, ubóstwienia] obdarowującej(nie), z tego wyłania(nie) się konieczność zaistnienia(nie) trzeciej Osoby [godne czczenia, ubóstwienia], będącej(nie) ze względu na charakter tego aktu podmiotem wzajemnego(nie) obdarowywania(nie) się dwu pozostałych, natomiast nie jest(nie) konieczne istnienie(nie) większej ilości Osób, a skoro Bóg jest(nie)nieskończenie(nie) doskonały(nie), to nie ma(nie) w Nim tez niczego zbędnego(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 


Dodano : 24-03-2016 Przez: s_majda Przeczytano: 1466 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
 • s_majda 12-04-2016 13:24:44

  22. Naszego/cudzego bycia(nie) przekonanymi(nie), wierzenia(nie), przekonywania(nie) o tym innych i bycia(nie) przekonywanymi(nie) przez innych, że nie możemy(nie) ani pojąć(nie) ani zrozumieć(nie) tajemnicy m.in. Trójcy Świętej, wiedzy o Bogu Trójjedynym, istniejącym(nie) jako trzy Osoby [godne czczenia, ubóstwienia] nie jesteśmy(nie) w stanie tego uczynić(nie) i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków

  23. Naszego/cudzego bycia(nie) obrońcami doktryny o m.in. Trójcy Świętej, wiedzy o Bogu Trójjedynym, istniejącym(nie) jako trzy Osoby [godne czczenia, ubóstwienia]  wykazując(nie) i przekonując(nie) wszystkich(nie) oraz siebie, że Bóg jest(nie) jeden w trzech osobach równocześnie, chociaż  wykracza(nie) to poza rozum, poza ziemskie prawa logiki, sięga głębi umysłu dla nas niedostepnych  i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków

  24. Naszego/cudzego dawania(nie) świadectwa monoteizmu chrześcijańskiej doktryny o m.in. Trójcy Świętej i udowadniania(nie), wyjaśniania(nie) innym, że m.in. Trójca Święta nie jest(nie) wieloma bogami i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków

  25. Naszego/cudzego dawania(nie) bardzo(nie) mocnego(nie) świadectwa monoteizmu chrześcijańskiej doktryny o m.in. Trójcy Świętej, wiedzy o Bogu Trójjedynym, istniejącym(nie) jako trzy Osoby [godne czczenia, ubóstwienia] wierzenia(nie) w takie świadectwo, promowania(nie) go, nauczania(nie) i bycia(nie) nauczanymi(nie)o tym, m.in. za Świętym Augustynem, który stwierdził, "A ponieważ człowiek jest stworzony na obraz m.in. Trójcy, przeto jest powiedziane: „na obraz i podobieństwo nasze”. Następnie jednak, żeby kto nie sądził, że mamy wierzyć w trzech bogów, bo m.in. Trójca jest jednym Bogiem, mówi Pismo św.: „I stworzył Bóg człowieka na obraz... Boży (Rdz l, 26—27)”, co znaczy: „na obraz swój” i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków

  26. Naszego/cudzego wysuwania(nie) rozmaitych argumentów, opozycji i trudności wobec uznawania(nie) m.in. całej Trójcy Świętej za jednego Boga w związku z tym, że dogmat sformułowano(nie) dopiero pod koniec IV wieku po narodzinach Jezusa, a także dlatego, że u Ojców Apostolskich nie spotyka(nie) się niczego, co by w najmniejszym stopniu przypominało(nie) koncepcję m.in. Trójcy, oraz naszego/cudzego wątpienia(nie) w dogmat, lękania(nie) się wątpić(nie) w niego , występowania(nie) przeciw niemu, akceptowania(nie) go i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków

  27. Naszego domagania się od Boga przejawienia się rozumu u kapłanów, u ludzi, oraz dusz

  28. Naszego/cudzego w ślad za dziełami chrześcijańskiej teologii dogmatycznej uważania(nie) i bycia(nie) przekonanymi(nie), a także ukazywania(nie) sobie samym i innym, że w Betlejem Bóg przyjął(nie) postać człowieka i narodził (nie)się jako Jezus Chrystus, Mesjasz – Pomazaniec w celu zbawienia(nie) ludzkości oraz,że objawienie się Boga człowiekowi dokonało(nie) się w Jezusie, jako drugiej osobie m.in. Trójcy – Synu Bożym,( czy Słowie, Logos) oraz jest(nie) w nie zaangażowana cała niepodzielna  m.in. Trójca a także, we Wcieleniu dwie pozostałe Osoby [godne czczenia, ubóstwienia] Ojciec i Duch Święty, dzieląc(nie) Boską naturę z Synem-Logosem zostały(nie) zjednoczone(nie) z naturą ludzką na mocy zjednoczenia konstytuującego(nie) Bosko-ludzką osobę Jezusa czyli Jezus z Nazaretu jest(nie) zarówno prawdziwym(nie) Bogiem, współistotnym(nie)Ojcu i Duchowi, jak i prawdziwym(nie) człowiekiem – ma dwie natury, ale jest(nie) jedną Osobą – Drugą Osobą m.in. Trójcy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków

  29. Naszego/cudzego obchodzenia(nie) rozmaitych Świąt m.in. urodzin boga, urodzin boskiej matki, swięta min. Trójcy Świętej ogłoszonych(nie) w rozmaitych kościołach m.in. protestanckich, katolickich a w tym m.in. w pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, czyli 56 dni po Wielkanocy lub w kościołach obrządków wschodnich m.in. prawosławiu, czy greckokatolickim w 49 dniu, m.in. jako najbardziej(nie) uroczystych(nie) w roku mszy świętych, oraz m.in. przystrajania cerkwi, kościołów i nie tylko m.in. świeżo skoszoną trawą, przyozdabiania(nie) brzozowymi gałązkami a w następnym dniu, w poniedziałek świętowania(nie) dnia Ducha Świętego min uroczystymi biesiadami i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków

  30. Naszego/cudzego wierzenia(nie), bycia(nie) przekonanymi(nie),że m.in. Trójca nie istnieje(nie) m.in. dlatego, że nie ma(nie) o niej wzmianki w Biblii, m.in. jako Jehowi, arianie, badacze pisma św., unitarianie, bracia polscy, czy wyznawcy Kościoła Chrześcijan Dnia Sobotniego i nie tylko jako oni,  oraz nie ma(nie) żadnego objawienia w tekstach Starego i Nowego Testamentu i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków

  31. Naszego/cudzego uznawania(nie) Chrystusa za równego(nie) Ojcu, Bogu, uznając za normalną, wyolbrzymiając(nie) jego boskość(nie), nadając(nie) mu boskość(nie), a pomniejszając(nie) jego znaczenie jako Zbawcy czy Mesjasza i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania(nie) tego wszelkich skutków

 • s_majda 16-01-2022 12:23:08

  ,,Trójca`` to imię kobiece w USA. No cóż...