Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Hipnozy; intencje do przemodlenia

Spisała Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.] 

1.Naszego i cudzego u nas i u innych m.in. powodowania/nie stanu hipnozy w którym nasz i odpowiednio cudzy umysł funkcjonujący prawidłowo/nie jest/nie mocno zogniskowany i skupiony na bodźcach pochodzących spoza umysłu m.in. od hipnotyzera lub czynników hipnotyzujących a w tym takich bodźców jakich my i inni jesteśmy nieświadomi/nie, częściowo świadomi, jakich nie rozumiemy/nie w sposób trzeźwy i przytomny oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2.Naszego i cudzego u nas i u innych m.in. powodowania/nie, wprowadzania/nie i bycia/nie wprowadzanymi/nie w stan hipnozy jaki powoduje/nie częstotliwość fal mózgowych podobny/nie bądź taki sam/nie jak u osób znajdujących się w stanie czuwania i odpowiednio odmienny od stanu zarówno czuwania jak i snu oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3.Naszego i cudzego u nas i u innych m.in. powodowania/nie, wprowadzania/nie i bycia/nie wprowadzanymi/nie w stan hipnozy jaki to stan powoduje/nie m.in. obniżenie zdolności planowania, nierozdzielność uwagi, możliwość przywoływania wspomnień wzrokowych lub wyobrażeń, wzrost zdolności do wytwarzania nowych wyobrażeń, fantazji, urojeń a także jaki powoduje ograniczoną zdolność do prawidłowej oceny realności, zwiększoną sugestywność, skłonność do zachowań zgodnych z przyjętą lub wmówiona rolą a także niepamięć tego wszystkiego co działo się z nami i innymi podczas stanu hipnozy i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4.Naszego i cudzego doświadczania/nie wszelkich skutków tego, że będąc hipnotyzowanymi i hipnotyzując innych na rozmaite sposoby to my i inni nie pamiętamy/nie wcale, całkowicie lub częściowo tego co dzieło się podczas stanu hipnozy, a w tym stanu hipnozy duszy, istoty jaki to stan mógł/nie czy trwał niekiedy bardzo długi czas a nawet wiele lat, czy wieków i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5.Naszego i cudzego wierzenia/nie, promowania/nie i wykorzystywania każdego rodzaju, znaczenia, wielkości hipnozy i metod wprowadzania w stan hipnozy u nas i u innych jako m.in. dobra/nie, skuteczna/nie metoda diagnozowania i leczenia m.in. zaburzeń nerwicowych, zaburzeń lękowych, przy zmniejszaniu bólu a w tym psychicznego i fizycznego jak również w terapiach leczenia/nie uzależnień, czy jako metoda kasowania, usuwania negatywnych wspomnień jak również służąca do kodowania u nas i u innych rozmaitych intencji, wzorców, mechanizmów działania, kodowań i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6.Naszego i cudzego wierzenia/nie i promowania/nie tego, że istnieje/nie tzw fluid zwierzęcy, uniwersalny fluid, magnetyczny będący formą oddziaływań na siebie zwierząt i ludzi i innych istot jaki to fluid można m.in. podczas hipnozy przenosić z ciała do ciała, z ciała i energii hipnotyzowanego/nie, pacjenta na zewnątrz, do wewnątrz min przykładając ręce lub odpowiednio rozmaite magnesy i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7.Naszego i cudzego uznawania/nie i promowania/nie stanu każdego rodzaju, rangi, znaczenia hipnozy jako stanu psychologicznego i odpowiednio psychopatologicznego stanu w jaki mogą wejść wszyscy/nie z określonymi predyspozycjami i bez predyspozycji, z odpowiednim przygotowaniem i bez niego a w tym posiadający odpowiednią podatność na sugestię własną lub cudzą i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8.Naszego i cudzego bycia/nie podatnymi/nie na wszelkiego rodzaju, znaczenia, rangi m.in. sugestie a w tym hipnotyczne/nie rozumiane jako tendencję do akceptowania/nie rozmaitych komunikatów i informacji, poleceń i nie tylko m.in. przy częściowym zwiększeniu/ne ich krytycznego osądu lub traktowanych bezkrytycznie oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9.Naszego i cudzego bycia/nie podatnymi/nie na naszą i cudzą hipnozę m.in. poprzez skłonność do bycia/nie zaabsorbowanymi pewnymi bodźcami jakie pochodzą od hipnotyzera/nie przy równoczesnym ignorowaniu innych bodźców jakie pochodzą spoza czynnika hipnotyzującego czy od hipnotyzera oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10.Naszego i cudzego pod wpływem wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości m.in. hipnozy, autohipnozy i nie tylko m.in. rozumienia, odbierania rozmaitych elementów takich jak wrażenia ruchowe, percepcyjne, wspomnienia i inne jako niezależne od naszej woli a nawet jako obce niejako nie dotyczące nas, podczas gdy realnie nas dotyczą oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11.Naszego i cudzego m.in. badania, testowania, wykorzystywania naszej i cudzej podatności/nie na każdego rodzaju, znaczenia, wielkości m.in. hipnozę, autohipnozę a także tej podatności orzekania, mierzenia, zwiększania, zmniejszania, nauczania, uczenia się na rozmaite sposoby u nas i u innych oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12.Naszego wierzenia/nie i powodowania/nie u nas i u innych rozmaitych stanów nerwicowych, zaburzeń nerwicowych, lęków a w tym nieuświadomionych, braku pewności siebie m.in. jako skutecznego/nie zabezpieczenia przed podatnością na hipnozę i samą hipnozą oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13.Naszego i cudzego podejmowania/nie takich działań na rozmaite sposoby, różnymi metodami aby dokonać i zainicjować u nas i u innych tzw indukcji hipnotycznej czyli wprowadzania w stan hipnozy, autohipnozy oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14.Naszego i cudzego bycia/nie każdego rodzaju, rangi, znaczenia, wielkości, płci m.in. hipnotyzerami a w tym zawodowymi, wyuczonymi, wykwalifikowanymi, utalentowanymi, wprawionymi, doświadczonymi i odpowiednio amatorami, bez kompetencji, bez kwalifikacji i takimi jacy znają/nie i posiadają/nie opanowane techniki i metody aby wprowadzać siebie, innych we wszelkiego rodzaju, znaczenia, wielkości m.in. hipnozy, autohipnozy i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15.Naszego i cudzego jak i jako każdego rodzaju, znaczenia, płci hipnotyzerzy wykorzystywania/nie rozmaitych metod i technik aby nas i innych wprowadzać w stany hipnotyczne i im podobne a w tym za pomocą skupiania uwagi na jakimś obiekcie, błyskach światła, przedmiocie np. ołówku, monecie lub jakimkolwiek innym, na wężach astralnych i innych istotach, na jakimś obrazie, liczbie, kodach, znakach, figurach, symbolach i nie tylko podczas gdy są również przekazywane równocześnie/nie jakieś przekazy słowne, szereg sugestii hipnotycznych jakie mówione są m.in monotonnym, spokojnym, hipnotycznym głosem i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16.Naszego i cudzego w trakcie rozmaitych stanów hipnotycznych i im podobnych bycia/nie m.in. zrelaksowanym, odprężonym, sennym i doznawania wszelkich stanów jak m.in. zesztywnienie ciała, zwiotczenia, doznawania rozmaitych wizji, halucynacji, słyszenia głosów, podążania na daną sugestią, za wkodowanym poleceniem, nakazem i realizowania/nie zawiązanych/nie podczas hipnozy, autohipnozy rozmaitych programów działania, ślubowań, umów, inicjacji i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17.Naszego i cudzego wierzenia/nie i promowania/nie jakoby wszelkiej rangi, znaczenia, wielkości hipnoza, autohipnoza i im podobne stany były/nie całkowicie, częściowo bezpieczne/nie z uwagi m.in. na fakt, iż w tychże stanach hipnotyzer, czy czynnik hipnotyzujący nie jest w stanie nakazać, zasugerować czegoś co wykracza, jest niezgodne z naszą i cudzą moralnością, coś czego nie zrobilibyśmy nie będąc w stanach hipnotycznych oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18.Naszego i cudzego oraz powodowania/nie u nas i u innych tego, że w trakcie hipnozy następuje ograniczony krytycyzm, ograniczony trzeźwy osąd lub jego brak oraz naszego i cudzego wprowadzania siebie i innych w rozmaite stany w których następuje całkowite lub odpowiednio częściowe zawieszenie osądu trzeźwego, przytomnego i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19.Naszego i cudzego szkolenia, nauczania i bycia/nie szkolonymi, nauczanymi w zakresie metod, technik w jaki sposób wprowadzać siebie i innych w rozmaite wszelkiej rangi, poziomu, znaczenia m.in. hipnozy, autohipnozy i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20.Naszego i cudzego jak i jako wszelkiej rangi, znaczenia, płci m.in. hipnotyzerzy i nie tylko oni m.in w czasie trwania naszego i cudzego stanu hipnozy dopuszczania się/nie rozmaitych niegodziwych/nie działań wobec tych istot będących w stanie hipnozy a w tym wobec nas m.in. wyciągania/nie z nas i innych rozmaitych oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21.Naszego i cudzego na rozmaite sposoby tworzenia/nie porozumienia z rozmaitymi naszymi i cudzymi wszelkiej rangi, poziomu, płci m.in. hipnotyzerami i im podobnymi poprzez nawiązywania/nie z nimi i uskuteczniania współpracy m.in. będąc w transie i poza nim oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
22.Naszego i cudzego oraz powodowania u innych m.in. zainteresowania, stosowania, promowania, zachęcania i bycia zachęcanymi do tego aby trenować, przyzwyczajać się i zwiększać podatność na hipnozę, autohipnozę, na indukcję i wchodzenie w stany hipnozy a w tym poprzez m.in. trening autogenny będący techniką relaksacji neuromięśniowej polegającej na wywołaniu poprzez autosugestię doznań podobnych do stanu hipnozy czy wewnętrznej medytacji i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23.Naszego i cudzego m.in. w celu uczenia się hipnozy i wchodzenia, wprowadzania innych w stany hipnotyczne i nie tylko m.in. stosowania/nie, promowania/nie, wykorzystywania/nie do tego celu metod i technik stosowanych w jodze, medytacjach zen i innych m.in. po to wyćwiczyć w sobie i innych umiejętność relaksacji autosugestywnej i umiejętność osiągnięcia stanu bierności, koncentracji na organizmie i sterowania organizmem, ciałem, Duszą, Duszami, istotą, istotami naszymi i cudzymi oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
24.Naszego i cudzego m.in. w celu aby wchodzić w stany hipnozy i nie tylko po to m.in. trenowania/nie i uczenia/nie siebie i innych z wykorzystaniem rozmaitych technik i metod w jaki sposób osiągnąć, doświadczyć na naszych i cudzych ciałach, Duszach, istotach m.in. uczucia ciężaru, uczucia ciepła, regulacji pracy serca, regulacji swobodnego oddychania, uczucia ciepła w splocie słonecznym, na brzuchu, chłodu na czole i wszelkich innych oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
25.Naszego i cudzego u nas i u innych wchodzenia/nie i promowania/nie, nauczania/nie innych jak osiągnąć i wejść w stan autohipnozy m.in. jako stanu zbliżonego/nie do medytacji a w tym w sposób świadomy jak i nieświadomy, spontaniczny z wszelkich przyczyn oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
26.Naszego i cudzego w celu osiągnięcia stanu hipnozy, autohipnozy i im podobnych stanów jak również głębokiego stanu transowego stosowania/nie, promowania/nie każdego rodzaju, znaczenia, wielkości nagrań transowych m.in. takich do słuchania w domowym zaciszu, z rozmaitych odtwarzaczy, zawierających zarówno muzykę, dźwięki jak i słowa, przekazy, polecenia a w tym zakodowane, ukryte, niejawne i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
27.Naszego i cudzego wykorzystywania/nie stanów wszelkiej rangi i poziomu hipnozy, autohipnozy, stanów transowych w celu m.in. przypomnienia sobie rozmaitych zdarzeń, przeszłych działań, nawet tych z poprzednich wcieleń Duszy, aby mieć rozmaite wizje, wspomnienia, obrazy, aby przypomnieć sobie różne cenne/nie fakty, w celu poszukiwawczym rozmaitych wskazówek, przypomnienia sobie szczegółów i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
28.Naszego i cudzego wykorzystywania/nie stanów wszelkiej rangi i poziomu hipnozy, autohipnozy, stanów transowych m.in. w kryminalistyce np. do ustalenia różnych świadków, twarzy, istot, szczegółów, liczb, cyfr, kodów, adresów, sytuacji i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
29.Naszego i cudzego wykorzystywania/nie stanów wszelkiej rangi i poziomu hipnozy, autohipnozy, stanów transowych w celu m.in. wymazania/nie jakichś zdarzeń, faktów, pamięci naszej i cudzej a także po to aby zastąpić pewne fakty innymi a w tym błędnymi, fałszywymi i odpowiednio aby wprowadzić rozmaite kody, wzorce, blokady i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
30.Naszego i cudzego będąc pod wpływem wszelkiej rangi, poziomy m.in. hipnozy, autohipnozy, transów a w tym głębokich transów, nawalenia dokonywania/nie rozmaitych działań takich jakie są niepamiętane, nieuświadomione i jakich boimy się poznać a w tym z uwagi na to naszego obawiania się/nie puszczenia wzorców hipnoz, nawalenia i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
31.Naszego i cudzego m.in. patrzenia/nie w hipnotyzujące/nie m.in. oczy, twarze, istoty, Dusze, przedmioty, symbole, rysunki, ruchy dłoni, wahadeł i wszelkich innych rzeczy, przedmiotów i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków

 


Dodano : 06-01-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1331 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.