Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Umowy, kontrakty – intencje do przemodlenia

Spisała Agata Pająk

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.]
1. Naszego/cudzego, na trzeźwo i przytomnie, w nieprzytomności i nietrzeźwości, z własnej/cudzej woli, pod presją, przymusem, bez przymusu, umawiania się, zawierania, posiadania, tworzenia, odnawiania, realizowania, rozwiązywania, zrywania, łamania, podtrzymywania rozmaitego rodzaju m.in. zbędnych nam/innym i odpowiednio niezbędnych, potrzebnych nam/innym i odpowiednio niepotrzebnych, koniecznych i niekoniecznych m.in. umów, kontraktów, porozumień, zobowiązań dotyczących naszego/cudzego życia, spraw, działania, doświadczania, odczuwania, pracy, rozmaitych świadczeń, usług, a także majątków, dóbr, nauki, i nie tylko, a w tym z innymi ludźmi, duszami, istotami, bytami, bóstwami, z Bogiem Dawcą Życia, a w tym także z bliskimi, obcymi i nie tylko, zawieranych także dla własnych/cudzych korzyści i odpowiednio strat i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
2. Naszego/cudzego bycia świadomymi, rozumienia, wierzenia, bycia przekonanymi, że umowa, kontrakt to jest zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki, albo i prawa i obowiązki, albo tylko prawa, tylko obowiązki i nie tylko, oraz rozumienia, bycia świadomymi, że umowa, kontrakt, ich zawarcie to złożenie oświadczenia woli, tzw. konsens każdej ze stron tych umów, a jakie zmierza do powstania, do uchylenia lub do zmiany uprawnień i obowiązków tych, którzy te oświadczenia woli składają, podmiotów tych umów a także bycia świadomymi, że są rozmaite rodzaje umów, a w tym zawarte m.in. w rozumieniu prawa cywilnego, umowy administracyjne, umowy międzynarodowe, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy kupna, sprzedaży, wynajmu, zrzeczenia się, zniesienia praw, a w tym współwłasności, zbycia spadku, dział spadku, umowy o ustanowienie m.in. wieczystego użytkowania i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
3. Naszego/cudzego bycia świadomymi, rozumienia, że umowy, kontrakty, czyli zobowiązania między stronami, jakie zawiera się, jakie zawarto, jakie zawarliśmy, posiadamy my/inni określają, zawierają ważność, terminy i zakresy obowiązywania, wykonywanie tych umów, sposoby i przyczyny ich m.in. rozwiązania, wygaszenia, odtworzenia, przedłużenia, zerwania, rozwiązania natychmiast, skutki łamania, groźby, kary wynikające z łamania zobowiązań, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
4. Naszego/cudzego zawierania, zawarcia, posiadania zawartych rozmaitych umów, kontraktów, zobowiązań zawartych na rozmaite sposoby, a w tym na podstawie rozmaitych ofert składanych nam/innym, przez nas/innych a w tym zachęcających, atrakcyjnych, zawierających elementy presji, formy zachęty, ukryte treści, obietnice premii, nagrody, korzyści dodatkowych i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
5. Naszego/cudzego zawierania, zawarcia, posiadania zawartych rozmaitych umów, kontraktów, zobowiązań zawartych na rozmaite sposoby, a w tym na podstawie negocjacji, gdzie istniała, jest możliwość negocjowania warunków, tego, co chcemy dać, uzyskać, osiągnąć, zbyć, zaoferować i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
6. Naszego/cudzego zawierania, zawarcia, posiadania zawartych rozmaitych umów, kontraktów, zobowiązań zawartych na rozmaite sposoby, a w tym w wyniku aukcji, przetargów, czyli oferowania, bądź uzyskiwania więcej, wg rozmaitych oczekiwań, kryteriów, a w tym m.in. oczekiwania więcej i lepiej za mniej, lub oferowania w taki sposób i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
7. Naszego/cudzego zawierania, posiadania umów, kontraktów, zobowiązań bez ograniczeń, zawartych w ramach swobody umów, nie przekraczając i odpowiednio przekraczając pewne granice, zasady moralne, etyczne, prawne oraz umawiania się z innymi o wszystko, co się da, co podlega i odpowiednio nie podlega uregulowaniom prawnym, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
8. Naszego/cudzego zawierania, zawarcia, posiadania zawartych rozmaitych umów, kontraktów, zobowiązań zawartych na rozmaite sposoby, a w tym określające m.in. obowiązki stron, a w tym m.in. jednostronnie obowiązujące, gdzie tylko jedna strona jest zobowiązana a druga uprawniona, jak m.in. w umowie darowizny i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
9. Naszego/cudzego zawierania, zawarcia, posiadania zawartych rozmaitych umów, kontraktów, zobowiązań zawartych na rozmaite sposoby, a w tym dwustronnie obowiązujących, gdzie obie strony są zarówno zobowiązane, jak i uprawnione do określonych czynności, m.in. umowy pożyczki, gdzie jest obowiązek wydania przedmiotu pożyczki, uprawnienie do jego uzyskania oraz obowiązek zwrotu pożyczki i uprawnienie do jej odzyskania i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
10. Naszego/cudzego zawierania, zawarcia, posiadania zawartych rozmaitych umów, kontraktów, zobowiązań zawartych na rozmaite sposoby, a w tym m.in. umowy wzajemne, w których świadczenie jednej ze stron ma odpowiadać świadczeniu drugiej strony, być jego ekwiwalentem, jak m.in. umowy sprzedaży, gdzie jedna strona otrzymuje towar, a druga za nią płaci odpowiednio cenę i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
11. Naszego/cudzego zawierania, zawarcia, posiadania zawartych rozmaitych umów, kontraktów, zobowiązań zawartych na rozmaite sposoby, a w tym nazwanych, jak m.in. pożyczka, użyczenie, sprzedaż i nie tylko, oraz nienazwanych, jak m.in. franczyza, factoring, sponsoring i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
12. Naszego/cudzego zawierania, zawarcia, posiadania zawartych rozmaitych umów, kontraktów, zobowiązań w drodze czynności konkludentnych, tzw. per facta concludentia, które nie mogą być uznane za formę ustną, ale są zrozumiałe dla strony umowy, np. podniesienie dwóch palców przy zakupie piwa i kiwnięcie głową barmana jest uznane za umowę sprzedaży dwóch piw i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
13. Naszego/cudzego zawierania, zawarcia, posiadania zawartych rozmaitych umów, kontraktów, zobowiązań w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej, pisemnej z notarialnym poświadczeniem podpisu, w formie pisemnej z urzędowym poświadczeniem daty, w formie aktu notarialnego, w formie przewidzianej szczególnymi ustawami, i na wszelkie inne sposoby i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
14. Naszego/cudzego zawierania, zawarcia, posiadania zawartych rozmaitych umów, kontraktów, zobowiązań zawartych bezterminowo, na określone terminy, na krótko, na długo, na stałe, jednorazowych, z możliwością ich przedłużenia, odnowienia i bez takiej możliwości, z określonym sposobem obowiązywania i bez takiego określenia, z gwarantami i bez gwarantów i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
15. Naszego/cudzego posiadania zawartych rozmaitych umów, kontraktów, zobowiązań, a w tym zawartych przez nas/innych, z nami/innymi, z naszej/cudzej inspiracji, wniosku, jakie możemy, chcemy, mamy możliwość, m.in. rozwiązać, a w tym m.in. poprzez wypowiedzenie umowy, gdzie rozwiązanie następuje po upływie okresu jej wypowiedzenia określonego w umowie lub w ustawie, oraz takich, jakie wygasają, jakie można i odpowiednio nie można przedłużyć, skrócić a także zerwać, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
16. Naszego/cudzego zawierania, zawarcia, posiadania zawartych rozmaitych umów, kontraktów, zobowiązań, do których rozwiązania wymagane jest zawarcie umowy rozwiązującej, a rozwiązanie umowy następuje w momencie zawarcia umowy rozwiązującej lub w terminie określonym przez strony umowy i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
17. Naszego/cudzego zawierania, zawarcia, posiadania zawartych rozmaitych umów, kontraktów, zobowiązań rozmaitego rodzaju a w tym m.in. traktów, zobowiązań rozmaitego rodzaju a w tym m.in. umowa adhezyjna, umowa administracyjna, umowa kauzalna, konsensualna, umowa losowa, umowa mieszana, umowa nazwana, nienazwana, nieodpłatna, odpłatna, umowa ramowa, umowa rozporządzająca, umowa zobowiązująca, umowa przedwstępna, umowa sprzedaży, zamiany, umowa dostawy, o dzieło, o roboty budowlane, dostawy, kontraktacji, o dzieło, najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, rachunku bankowego, zlecenia, agencyjna, komisu, przewozu, spedycji, ubezpieczenia, przechowania, składu, spółki, poręczenia, darowizny, renty, o dożywocie i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
18. Naszego/cudzego, na trzeźwo i przytomnie, w nieprzytomności i nietrzeźwości, z własnej/cudzej woli, pod presją, przymusem, bez przymusu, umawiania się, zawierania, posiadania, tworzenia, odnawiania, realizowania, rozwiązywania, zrywania, łamania, podtrzymywania rozmaitego rodzaju m.in. zbędnych nam/innym i odpowiednio niezbędnych, potrzebnych nam/innym i odpowiednio niepotrzebnych rozmaitych aneksów do umów, dodatków, jakie dotyczą zmian w umowach, ich czasu obowiązywania, sposobów realizowania tych umów, rozwiązywania, gwarantowania i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
19. Naszego/cudzego, na trzeźwo i przytomnie, w nieprzytomności i nietrzeźwości, z własnej/cudzej woli, pod presją, przymusem, bez przymusu, zawierania, podpisywania, tworzenia, posiadania rozmaitych umów, zobowiązań zawieranych w cudzym imieniu, dotyczących innych ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, bóstw, Boga, Jezusa, religii, a w tym także dotyczących bliskich, obcych, nieletnich, ubezwłasnowolnionych, chorych, niesprawnych, ale także zdrowych, dorosłych, ich spraw, ich życia, losu, majątku a w tym za ich zgodą, wg ich woli i odpowiednio bez zgody, łamiąc wolę, a nawet w ogóle nie pytając ich o zdanie i dowolnie dysponując ich wolą wg naszych/cudzych pomysłów, przekonań i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków
20. Odwrotnie, doświadczania, że inni w naszym imieniu
21. Naszego/cudzego zawierania, podpisywania, posiadania wszelkiego rodzaju umów, zobowiązań, kontraktów, porozumień, jakie zawarte są, były z nami/innymi, przez nas/innych bez szczegółowego zapoznania się z warunkami określonymi przez te umowy, bez ich czytania, bez rozumienia skutków, bez świadomości skutków ich obowiązywania, bezmyślnie, z ufnością, naiwnie, i nie tylko oraz naszego/cudzego doświadczania tego skutków


Dodano : 16-05-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1245 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.