Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Finanse publiczne – Intencje do przemodlenia

Spisała Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.
1. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, tworzenia, dorabiania się/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, niszczenia/nie i nie tylko m.in. każdego rodzaju, znaczenia, poziomu, wielkości m.in. finansów publicznych, państwowych, firmowych, spółek, grup, rodzin i nie tylko jakie obejmują m.in. zasoby pieniężne tychże i procesy ich gromadzenia oraz podziału środków publicznych/rodzinnych/społecznych znajdujących się do dyspozycji całych grup, rodzin, społeczeństw, władz publicznych a przede wszystkim budżetu m.in. państwa, grupy, rodziny a także fundusze gromadzone i rozdysponowane poza budżetami na rzecz naszą i cudzą, dla dobra całej grupy, rodziny, państwa, społeczności i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, tworzenia, dorabiania się/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, niszczenia/nie i nie tylko m.in. każdego rodzaju, znaczenia, poziomu, wielkości m.in. finansów publicznych, państwowych, społecznych i nie tylko jakie pochodzą z m.in. danin publicznych, majątku publicznego, przychodów zwrotnych, kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych, wojen i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, wspierania/nie, unikania/nie, niszczenia/nie, blokowania/nie, doświadczania/nie, płacenia/nie i nie tylko każdego rodzaju znaczenia, wielkości m.in. danin publicznych, społecznych, państwowych, grupowych i ich odpowiedników będących m.in. bezzwrotnymi i odpowiednio zwrotnymi świadczeniami na rzecz m.in. państwa czy związku publicznoprawnego, publicznego (jak gmina, fundusz ubezpieczeń społecznych), jakie są ustalone jednostronnie na mocy określonego aktu prawnego i którego realizacja jest zabezpieczona zastosowaniem przymusu państwowego i jakie to świadczenie może mieć formę m.in. daniny osobistej (np. obowiązek służby wojskowej), daniny rzeczowej (np. obowiązek dostarczenia kontyngentów żywnościowych) czy też daniny pieniężnej (jak podatki, składki, opłaty, wpłaty z tytułu zysku przedsiębiorstw, cła, dopłaty np. melioracyjne, inwestycyjne) i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, tworzenia, dorabiania się/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, niszczenia/nie i nie tylko m.in. każdego rodzaju, znaczenia, poziomu, wielkości m.in. finansów publicznych, państwowych, firmowych, spółek, grup, rodzin i nie tylko służą ogólnego dobru i wsparciu oraz zapewnieniu funkcjonowania całego sektora publicznego, wszystkich obywateli odpowiednio całej społeczności, rodziny, grupy istot i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, tworzenia, dorabiania się/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, niszczenia/nie i nie tylko m.in. każdego rodzaju, znaczenia, poziomu, wielkości m.in. finansów publicznych, państwowych, firmowych, spółek, grup, rodzin i nie tylko, których funkcją jest m.in. alokacja zasobów polegające głównie na rozdzielaniu ich na zadania publiczne oraz społeczne a w tym na obronę narodową, bezpieczeństwo publiczne, oświatę, ochronę zdrowia i na rozmaite inne cele służące najwyższemu dobru ogółu oraz odpowiednio korzyściom własnym i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, tworzenia, dorabiania się/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, niszczenia/nie i nie tylko m.in. każdego rodzaju, znaczenia, poziomu, wielkości m.in. finansów publicznych, państwowych, firmowych, spółek, grup, rodzin i nie tylko jakie mają także funkcję redystrybucyjną a więc wpływ na podział dochodu czy dóbr wyprodukowanych przez całe społeczeństwo/grupę/członków danej społeczności w celu m.in. osiągnięcia/nie sprawiedliwości społecznej m.in. tak, że bogatsi wpłacają do wspólnego worka budżetowego więcej niż ci ubożsi oraz tak, że biedniejsi są wspierani przez bogatszych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, tworzenia, dorabiania się/nie, doświadczania/nie, wspierania/nie, niszczenia/nie i nie tylko m.in. każdego rodzaju, znaczenia, poziomu, wielkości m.in. finansów publicznych, państwowych, firmowych, spółek, grup, rodzin i nie tylko jakie mają funkcję stabilizacyjną/nie m.in. łagodząc negatywne skutki koniunktury gospodarczej a także zmniejszając wahania koniunkturalną za pomocą narzędzi polityki fiskalnej i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8. Naszego a przez nas cudzego m.in. rozumienia/nie, akceptowania/nie, wspierania/nie, doświadczania/nie tego, że do sektora finansów publicznych zaliczają się m.in.
organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sądy i trybunały,
jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki,
jednostki budżetowe,
samorządowe zakłady budżetowe,
agencje wykonawcze,
instytucje gospodarki budżetowej,
państwowe fundusze celowe,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
Narodowy Fundusz Zdrowia,
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
uczelnie publiczne,
Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne,
państwowe i samorządowe instytucje kultury oraz państwowe instytucje filmowe,
inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków i spółek prawa handlowego i nie tylko oraz wszelkie inne oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, wspierania/nie, wpływania/nie, likwidowania/nie, rozumienia/nie, tworzenia/nie i nie tylko m.in. każdego rodzaju, znaczenia, poziomu, wielkości naszych i cudzych m.in. deficytów budżetowych a w tym państwowych oraz własnych, indywidualnych i grupowych, a także rodzinnych, religijnych, społecznych i nie tylko, jakie to deficyty wyrażają się ujemnym saldem i sytuacją, w której wydatki są wyższe niż dochody w danym okresie rozliczeniowym nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, wspierania/nie, wpływania/nie, likwidowania/nie, rozumienia/nie, tworzenia/nie i nie tylko m.in. każdego rodzaju, znaczenia, poziomu, wielkości naszych i cudzych m.in. nadwyżek budżetowych a w tym państwowych oraz własnych, indywidualnych i grupowych, a także rodzinnych, religijnych, społecznych i nie tylko jakie to nadwyżki wyrażone są sumą dochodów przewyższającą wydatki i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11. Naszego a przez nas cudzego m.in. doświadczania/nie, wspierania/nie, wpływania/nie, likwidowania/nie, rozumienia/nie, tworzenia/nie i nie tylko m.in. każdego rodzaju, znaczenia, poziomu, wielkości naszych i cudzych m.in. deficytów budżetowych a w tym państwowych oraz własnych, indywidualnych i grupowych, a także rodzinnych, religijnych, społecznych i nie tylko m.in. z powodu zwiększenia wydatków, zmniejszenia dochodów, niespodziewanych wydatków różnego typu z powodu nieoczekiwanych zdarzeń i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12. Naszego a przez nas cudzego m.in. tworzenia/nie, generowania/nie, doświadczania/nie, zwiększania/nie, zmniejszania/nie i nie tylko każdego rodzaju znaczenia wielkości m.in. długów publicznych, państwowych, rodzinnych, religijnych, grup społecznych, energetycznych, seksualnych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13. Naszego a przez nas cudzego z wszelkich przyczyn na rozmaite sposoby, we wszelkich płciach m.in. prowadzenia/nie, zarządzania/nie, wydawania postanowień, przepisów prawnych, trzymania władzy w zakresie naszych i cudzych m.in. każdego rodzaju, znaczenia, poziomu budżetów m.in. domowych, rodzinnych, państwowych, publicznych, firmowych, religijnych, społecznych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14. Naszego a przez nas cudzego m.in. żerowania, drenowania, łupienia, podkradania, eksploatowania naszych i cudzych m.in. każdego rodzaju, znaczenia, poziomu budżetów m.in. domowych, rodzinnych, państwowych, publicznych, firmowych, religijnych, społecznych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15. Naszego a przez nas cudzego m.in. wyprowadzania pieniędzy na cele prywatne i nieuczciwości w zakresie naszych i cudzych m.in. każdego rodzaju, znaczenia, poziomu budżetów m.in. domowych, rodzinnych, państwowych, publicznych, firmowych, religijnych, społecznych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16. Naszego a przez nas cudzego m.in. decydowania/nie na co wydawane są pieniądze i środki płatnicze z naszych i cudzych m.in. każdego rodzaju, znaczenia, poziomu budżetów m.in. domowych, rodzinnych, państwowych, publicznych, firmowych, religijnych, społecznych i nie tylko oraz naszego a przez nas cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 01-11-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 928 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.
  • s_majda 03-12-2019 09:46:22

    Robiąc te intencje, przypomniałem sobie, że Bóg zajmuje się dystrybucją wszystkich dóbr, w całym wszechświecie. Przez analogię, czyni tak samo, jak każde Państwo zajmujące się zbieraniem i dystrybucją dóbr dla szkół, szpitali, budową dróg itp. Warto pomedytować nad tym, do czego Bogu jest to potrzebne, pomyśleć nad Jego osobistym celem, zajmowania tymi kwestiami. Czego Bóg oczekuje w zamian ode mnie, a czego od mojej lub innej Istoty?