Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Schizofrenia katatoniczna – intencje do przemodlenia

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.

Naszego doświadczania, powodowania m.in., że katatonia to wzrostem napięcia mięśni w stanie spoczynku zanikającym podczas wykonywania ruchów czynnych i biernych i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego doświadczania, powodowania m.in., że do pojawienia się katatonii przyczyniają się infekcje ośrodkowego układu nerwowego, a przede wszystkim opryszczkowe zapalenie mózgu oraz, że u sporej grupy pacjentów miewa ona swój początek w organicznych chorobach mózgu, a także pojawia się w przebiegu homocystynurii, kwasicy metabolicznej, hiperkalcemii, infekcji ośrodkowego układu nerwowego, infekcji ogólnych, po zatruciu dwutlenikiem węgla i zaawansowanej niewydolności krążenia i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego doświadczania, powodowania m.in., że schizofrenia katatoniczna to najostrzejszy rodzaj schizofrenii -choroby mózgu, który charakteryzuje się głównie zaburzeniami ruchu, takimi jak pobudzenie lub odwrotnie - osłupienie i zastyganie w jednej pozycji mającej pomimo ostrego przebiegu najlepsze rokowania wśród innych typów schizofrenii w której dochodzi do rozchwiania równowagi biochemicznej i fizjologicznej organizmu i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego doświadczania, powodowania m.in., że zdarzają się również przypadki w których gwałtownie przebiegająca psychoza tego typu katatonicznego kończy się śmiercią chorego z powodu gwałtownych wyładowań układu endokrynno-wegetatywnego, którym towarzyszą zaburzenia świadomości, łącznie z halucynacjami, rozkojarzenie myślenia, podwyższona temperatura ciała oraz zaburzenia krążenia i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego przejawiania świadomości, że schizofrenia (inaczej „psychoza schizofreniczna” lub choroba Bleurera; termin „schizofrenia” pochodzi od słów schizis i phren, tłumaczonych odpowiednio jako: „rozszczepić” i „umysł”) to przewlekła choroba należąca do tzw zaburzeń psychotycznych (psychoz), czyli stanów charakteryzujących się zmienionym chorobowo, nieadekwatnym postrzeganiem, przeżywaniem, odbiorem i oceną rzeczywistości objawiających się poważnie upośledzoną umiejętnością krytycznej, realistycznej oceny własnej osoby, otoczenia i relacji z innymi, a nawet jej niezdolnością i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego doświadczania, powodowania m.in., że na dokładne przyczyny schizofrenii katatonicznej nakładają się czynniki genetyczne zwiększające ryzyko zachorowania na chorobę u osób u których ona występowała już wcześniej w rodzinie w tym dla dzieci schizofreników aż o 15% w porównaniu z innymi osobami, a także kiedy determinują to czynniki środowiskowe i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego doświadczania, powodowania m.in., że obciążenia rodzinne zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się schizofrenii, ale muszą wystąpić także inne upodatniające na zachorowanie czynniki, które ją wyzwolą np: trauma z dzieciństwa, niewłaściwe relacje z rodzicami, brak akceptacji przez rówieśników, czy długotrwałe stosowanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych z grupy kanabinoidów, jak marihuana oraz amfetaminy, kokainy, substancji o charakterze halucynogennym środków stymulujących uważane za czynnik zwiększający ryzyko zachorowania, lub także uprzednie chorowanie na zespół stresu pourazowego i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
naszego doświadczania, powodowania m.in., że schizofrenia nie jest uwarunkowana wyłącznie genetycznie, lub wyłącznie środowiskowo, ale powstaje w wyniku wzajemnych interakcji pomiędzy czynnikami środowiskowymi i genetycznymi i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego przyczyniania się do chorowania na schizofrenię u innych i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego otaczania się chorującymi na schizofrenię i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego przejawiania świadomości, że wystąpienie objawów schizofrenii we wczesnym stadium rozwoju choroby zwykle poprzedza pojawienie się dostrzegalnych przez otoczenie cech i zachowań, które mogą być uważane za nieprawidłowe i odstające od reszty jak trudności w kontaktowaniu się z innymi ludźmi, izolowanie się, chłód emocjonalny, ekscentryczność, nadmierna wrażliwość po pojawieniu się których chory zaczyna przejawiać pierwsze objawy zwiastunowe, które nie są jeszcze właściwymi objawami schizofrenii katatonicznej, jednak są już wyraźnymi zmianami zachowania, myślenia i percepcji czyli zaburzenia snu, lub bezsenność, urojenia prześladowcze, ksobne będące rodzajem urojeń podczas którego istnieje u chorego przywiązującego osobiste znaczenie do działań, uwag lub stwierdzeń innych ludzi przekonanie iż jest się przedmiotem szczególnego zainteresowania otoczenia, odczucia typu depersonalizacji, objawy lękowe następnie przechodząc w typowe dla schizofrenii katatonicznej objawy i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszej wiedzy, że wyróżnia się także rzadko występującą ostrą katatonię funkcjonującą (złośliwą), śmiertelną odmianę hiperkinetycznej katatonii, której towarzyszą zaburzenia wegetatywne, zaburzenia metaboliczne, pocenie się, wysoka gorączka będąca zazwyczaj skutkiem zaburzeń metabolicznych, zatrucia substancjami psychoaktywnymi, infekcjami oraz urazami ośrodkowego układu nerwowego i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego doświadczania, powodowania m.in., że objawy schizofrenii są wynikiem nadczynności dopaminergicznej, której klinicznym przejawem są objawy psychotyczne i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego przejawiania świadomości, że schizofrenia jest chorobą mózgu, określaną w dominujących obecnie koncepcjach patogenezy schizofrenii jako dyskretne zaburzenia rozwoju mózgu, wynikające z zaburzeń strukturalnych i komórkowych mózgu, zmian neurochemicznych, neuroimmunologicznych oraz predyspozycji genetycznych i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego przejawiania świadomości, że zgodnie z koncepcjami neurorozwojowymi do zachorowania na schizofrenię dochodzi w wyniku interakcji pomiędzy predyspozycją genetyczną a działaniem czynników uszkadzających ośrodkowy układ nerwowy we wczesnym okresie życia, której konsekwencją jest np. deregulacja układu dopaminergicznego, przez co mózg jest bardziej podatny na działanie czynników stresogennych: biologicznych i psychospołecznych i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego przejawiania świadomości, że schizofrenia katatoniczna-hipokinetyczna przejawia się osłupieniem katatonicznym polegającym na tkwieniu chorego w bezruchu, niereagowania na otoczenie, braku kontaktu wzrokowego, patrzeniu w przestrzeń oraz werbalnym czyli mutyzmem - uporczywym milczeniem, brakiem kontaktu z otoczeniem poza wyjątkiem bardzo cichego i powolnego wypowiadania przez chorego fragmentów zdań, które to osłupienie może nagle przechodzić w stan bardzo silnego pobudzenia psychoruchowego tzw. pobudzenia katatonicznego, sztywności katatonicznej inaczej zwanej stanem kataleptcznym polegającej na zastyganiu przez chorego na długi czas w niewygodnej, nienaturalnej pozycji i wykazywaniu oporu przy próbie jej zmiany, sztywności woskowatej polegającej na utrzymywaniu przez chorego pozycji nadanej mu przez inną osobę, echolalii polegającej na powtarzaniu słów lub zwrotów wypowiedzianych przez inne osoby, echopraksji czyli powtarzaniu zaobserwowanych przez inne osoby ruchów, echomimii naśladowania mimiki oraz gestów ujrzanych u innych osób, negatywizmu przejawiającego się niereagowaniem na polecenia, oporem przed zmianą ułożenia ciała, odmową przyjmowania pokarmów, doświadczaniu przez niektórych pacjentów halucynacji i urojeń koncentrujących się wokół śmierci i destrukcji i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego przyczyniania się do doświadczania u innych halucynacji i urojeń koncentrujących się wokół destrukcji i śmierci i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego doświadczania, powodowania m.in., że hiperkinetyczna odmiana schizofrenii katatonicznej przejawia się pobudzeniem katatonicznym, nadmierną aktywnością ruchową chorego, agresywnością, nadpobudliwością, możliwym niszczeniem wszystkiego dookoła i zdzieraniem z siebie ubrań, na częstym krzyku, skakaniu, śpiewie, stereotypu ruchowym ciągłym powtarzaniu bezcelowych rytualnych ruchów, postaw ciała, perseweracji słownej polegającej na uporczywym powtarzaniu tego samego słowa, werbigeracji czyli wypowiadaniu głosek lub słów nie powiązanych ze sobą logicznie, podobnych do siebie pod względem rytmu lub rymu, oraz neologizmami albo przerwami lub wstawkami w toku myślenia prowadzącymi do rozkojarzenia
Naszego doświadczania, powodowania m.in., że obydwa typy katatonii -hiperkinetyczna oraz hipokinetyczna może pojawić się u tego samego pacjenta pomimo różnych odmiennych objawów.
Naszego leczenia chorych na schizofrenię katatoniczną i zdobywania informacji o przyczynach, a także objawach choroby.
Naszego uważania schizofrenii za chorobę, w której centralnym zaburzeniem jest po części wrodzona, a po części nabyta podatność na zranienie czyli wysokiego poziomu wrażliwości i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego zapadania na schizofrenię katatoniczną jako skutek jasnowidzenia z mroku, niższego niskowibracyjnego astralu w którym znaleźć można nieprzychylne byty, pasożyty astralne i który jest po prostu skupiskiem ludzkich negatywnych, niskowibracyjnych uczuć, myśli i emocji, a także doświadczania wszystkich tego skutków w tym nieruchomienia na komendy i groźby nieprzychylnych postaci astralnych widzianych/urojonych przez nas zakazujących się ruszać i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego uważania, że każdy/nie rodzaj schizofrenii jest skutkiem nieoswojonego jasnowidzenia, nie rozumienia tego daru i lęku przed negatywnymi wizjami i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego uważania, że wszystkie, lub część przypadków schizofrenii ma związek z zaburzeniem pracy pewnych części mózgu widocznych w badaniach biochemicznych i neuroobrazowch oraz bywa skutkiem innych dolegliwości o podłożu genetycznym i fizycznym powodujących urojenia i halucynacje niekoniecznie mające coś wspólnego z jasnowidzeniem oraz, że są także przypadki błędnie zdiagnozowane jako schizofrenia na podstawie samych wizji bez objawów towarzyszących u przestraszonych widokami chorujących, którzy nie wiedzą o jasnowidzeniu.
Naszego przejawiania świadomości, że schizofrenia przez wpływ jej fizycznych przyczyn na pracę mózgu może wywołać u chorującego mimowolne jasnowidzenie.
Naszego leczenia schizofrenii katatonicznej farmakoterapią przez podawanie pacjentom neuroleptyków z grupy atypowych leków przeciwpsychotycznych jak aripiprazol zmniejszający nasilenia objawów lękowo-depresyjnych, gotowość do reagowania agresją oraz paranoidalne cechy myślenia, a także za pomocą elektrowstrząsów i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego doświadczania, powodowania m.in., że chory na schizofrenie doświadcza zaburzeń myślenia zniekształcających albo kreujących rzeczywistość polegających na widzeniu rzeczy lub wydarzeń, które w rzeczywistości nie istnieją wierząc jednocześnie, że są prawdziwe lub nieadekwatnym odbiorze i przeżywaniu rzeczywistości i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego przejawiania świadomości, że w przebiegu schizofrenii mogą wystąpić urojenia ksobne, prześladowcze, urojenia odsłonięcia oraz oddziaływania polegające na przekonaniu chorego, że jest obserwowany i obmawiany jak np"w radiu ciągle o mnie mówią", "oni wszyscy się na mnie patrzą i wszyscy się ze mnie śmieją" oraz poczuciu chorego, że jest śledzony, podsłuchiwany, wyszydzany, a otaczające go osoby chcą go skrzywdzić, a nawet zabić i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego przejawiania świadomości, że pacjent z urojeniami odsłonięcia jest przekonany, że stał się ofiarą nacisków różnych osób/postaci lub rzeczy, które zabierają jego myśli i ujawniają je tak, że stają się znane i słyszalne dla innych osób/postaci lub rzeczy, które wybierają jego myśli i ujawniają je tak, że stają się znane i słyszalne dla innych osób/postaci lub konkretnie wybranej osoby/postaci.
Naszego doświadczania, powodowania m.in., że urojenia oddziaływania polegają na przekonaniu pacjenta, że jego myśli, uczucia, ciało i zachowanie ulegają wpływowi innych osób/postaci lub rzeczy i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego przejawiania świadomości, że chory na schizofrenię doświadcza zaburzeń postrzegania obejmujących zmysły wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku polegających na realistycznym odczuwaniu doznania zmysłowego mimo, że w otoczeniu nie ma bodźca/obiektu, który to doznanie mógł wywołać np słyszeniu głosów, dzięków prostych jak stukania, pukania, szmerów lub złożonych różnych słów i zdań, które w rzeczywistości nie istnieją, jak głosy jednej lub kilku osób, męskich lub żeńskich trudnych do odróżnienia lub układających się w wyraźnie słyszane przez pacjenta słowa, zdania, monologi czy dialogi, trudne do odróżnienia, lub układające się w wyraźnie słyszane przez pacjenta słowa, zdania, monologi, czy dialogi nakazujące pacjentowi wykonywanie różnych czynności i zadań również destrukcyjnych i niebezpiecznych jak popełnienie samobójstwa, lub popełnienie przestępstwa i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego doświadczania, powodowania m.in., że pacjenci mogą interpretować urojeniowo swoje halucynacje słuchowe i wzrokowe w sposób umacniający jego urojeniowe sądy i przekonania i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego doświadczania, powodowania m.in., że pseudohalucynacje występują wtedy kiedy pacjent nie słyszy głosów z zewnątrz, ale wewnątrz swojej głowy lub słyszy, że głosy te wydobywają się z jego ciała i może z nimi dyskutować, czy rozmawiać i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Naszego doświadczania, powodowania m.in., że do objawów negatywnych schizofrenii należy stopniowe wycofywanie się z dotychczasowych aktywności zawodowych, szkolnych, hobby i relacji międzyludzkich aż do całkowitej utraty zainteresowań i wycofania społecznego, a nawet unikania innych osób, któremu towarzyszy zobojętnienie uczuciowe, abulia tj. bezczynność jako efekt braku zdolności czy ograniczonej zdolności do planowania i podejmowania działań o określonym złożonym celu i nie tylko, oraz naszego i cudzego doświadczania tego skutków
Opracowane w oparciu o tekst zaczerpnięty ze strony Link.


Dodano : 18-03-2018 Przez: s_majda Przeczytano: 793 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.