Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Relacje z Bogiem - intencje do przemodlenia

Konrad Jaszowski opracował intencje na podstawie tekstów ze strony Link.

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link 
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami. 
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje. 
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza].

Naszego a przez nas cudzego uwielbienia/nie i adorowania/nie Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego uznawania/nie wielkości Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie relacji człowieka z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie głębokiego/nie poziom zażyłości z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego składania/nie Bogu kultu oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wyrażania/nie, posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie Bożego majestatu, bogactwa i doskonałości oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wypełniania/nie, realizowania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie stwórczego zamysłu Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego okazywania/nie, przejawiania/nie wdzięczności Bogu za otrzymane dobra, łaski i błogosławieństwa oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego uznawania/nie wielkości Boga i chylenia/nie przed nią czoła oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie wystarczającej/nie formacji duchowej, opartej na słowie Bożym i na doświadczeniu Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania/nie nieogarnionej wielkości i wspaniałości Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego uwielbienia/nie Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddawania/nie Bogu należnej czci oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego brania/nie Boga na litość oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego ukazywania/nie, powierzania/nie Bogu serii naszych nieszczęść oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania/nie walki pomiędzy naszą wolą a wolą Bożą oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonywania/nie Boga aby zechciał nam pomóc oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego odzwierciedlania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie głębokiej natury relacji człowieka z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego stawania/nie wobec Boga pełni czci i pokornego uniżania się, z wewnętrzną postawą całkowitego zdania się na Jego wolę oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wznoszenia/nie serca i umysłu do Boga w akcie poddania, zawierzenia i zdania się na Bożą wolę oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania/nie że bez zjednoczenia z Bogiem nie można otrzymać od Niego czegokolwiek oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania/nie że nasz umysł i wola poprzez cnoty teologalne łączą się z Bogiem i dopiero w tej wspólnocie z Nim dostępują potrzebnych łask oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie wiary w Bożą życzliwość względem nas oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego otrzymywania/nie, posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie Bożych łask i darów oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie w niezawodną skuteczność modlitwy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego popełniania błędów, traktując modlitwę prośby na podobieństwo prośby zanoszonej przez człowieka do człowieka czy duszy do duszy i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
dot. zjednoczenia/nie naszej woli z wolą Bożą oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wierzenia/nie w skuteczność modlitw, że poprzez modlitwy otrzymujemy to, co dla nas najlepsze oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie tego wszystkiego, co dla nas najlepszego ma Bóg oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego modlenia/nie się do Boga o wszystko, czego pragniemy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego otrzymywania/nie w odpowiedzi na nasze modlitwy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wołania/nie proszenia/nie Boga o pomoc i wsparcie oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia/nie istotami zależnymi od Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia/nie istotami całkowicie//nie ubogimi/nie oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie tego co nam jest konieczne do szczęścia i zbawienia oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że Bóg pragnie współpracy człowieka z Nim oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że modlitwa “Ojcze nasz”, typowa modlitwa chrześcijanina jest wybitną modlitwą prośby, która rodzi się z faktu poddania wobec Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że modlitwa w imię Jezusa posiada skuteczność dzięki głębokiemu zjednoczeniu w miłości z Chrystusem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie właściwego/nie stosunku do Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przepraszania/nie Boga za swoje grzechy, niedbalstwa i za niewykorzystane łaski oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wyznawania/nie Bogu swoich grzechów i otrzymywania/nie Jego przebaczenia oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wyznawania/nie wiary o Bogu miłosiernym oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że wyłącznie słowami nie można wynagrodzić Bogu, Jego zniewagi oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że modlitwa tylko w połączeniu z cierpieniem posiada najwyższą wartość oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że dzięki poczuciu grzechu można wykorzystać cierpienie jako zadośćuczynienie za grzech osobisty i innych oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że pokuta polega na świadomym i dobrowolnym nałożeniu sobie jakiegoś cierpienia jako zadośćuczynienia za grzech oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wzbudzania/nie zainteresowanie Boga poprzez wzywanie pomocy i składanie ofiar oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego nieustannego/nie zwracania się do Boga z prośbami i błaganiami oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie wiary w Boga jako Stwórcę wszystkich rzeczy, który rządzi światem i obdarowuje człowieka różnymi darami oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego dziękowania/nie Bogu za życie i za wszystko, co dla naszego dobra stworzył oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia/nie świadomymi że wszystko co Bóg posiada, otrzymaliśmy jako dar, na który zasłużyliśmy/nie oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przyjmowania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie z większą i coraz głębszą świadomością, że wszystko jest darem Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego dziękowania/nie Bogu za to, że On istnieje oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków 
Naszego a przez nas cudzego dziękowania/nie Bogu za dar wiary, a nawet za codzienny krzyż i cierpienie oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego uczenia/nie się dziękować Bogu zawsze i wszędzie oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie intensywnej Bożej obecności oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego kochania/nie Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie kontaktu z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że Bóg jest i będzie zawsze nas kochał nieskończoną miłością oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego czynienia/nie, robienia z Boga bałwana, matołka i nie tylko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że Bóg rozumie nas i reaguje na nasze modlitwy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie ojcowskiej i odpowiednio matczynej relacji z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia/nie otwartymi na słuchanie i uczenie się od Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego oddalania/nie od Boga, zamiast sie do Niego zbliżać oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie fałszywego obraz Boga i Jego działań oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego ufania/nie Bogu, bo On to wszystko trzyma w ryzach oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego zabiegania/nie o bliskość z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania/nie bliskości z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego poszerzania/nie swojej wiedzy o Bogu oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego tracenia/nie kontaktu z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego decydowania/nie że nic nie chcemy wiedzieć o Bogu oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia/nie otwartymi na to, co Bóg do nas mówi oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonani/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że dla Boga nie ma nic niemożliwego, że On może odwrócić każdą, nawet najgorszą sytuację oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie nadziei i ufności do Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie dobrego czy wyśmienitego kontakt z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie świadomość tego, że Bóg jest blisko oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie sie, doświadczania/nie jakby Boga nie było oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego męczenia/nie się tym ciągłym zmaganiem się o uwagę Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego chodzenia/nie za Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przypominania/nie sobie, dowiadywania/nie się kto to jest Bóg i czego ode nas chce oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie swoich schemacików religijności które to nam wystarczają oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego szukania/nie, znajdowania/nie, doświadczania/nie nowych dróg do Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego zadowalania/nie się starymi schematami, które zamiast nas prowadzić do Boga , prowadzą nas często na manowce oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego prowadzenia/nie, budowania/nie relacji z Bogiem, tak by obydwie strony były zadowolone oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego interesowania/nie, dowiadywania/nie się czym pasjonuje i zajmuje się Bóg oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego interesowania/nie się, dowiadywania/nie się co Bóg lubi, a czego nie lubi oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego interesowania/nie się, dowiadywania/nie się jakie Bóg ma dążenia i plany na życie oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przebywania/nie  z Bogiem jak najczęściej i jak najdłużej, choćby bez słowa oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego umawiania/nie się z Bogiem na intymne/nie spotkania oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego rezygnowania/nie z czegoś na przykład z odcinka ulubionego serialu czy scrollowania Facebooka aby porozmawiać czy przebywać z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego posiadania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie zaległości w rozwijaniu relacji z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego mówienia/nie, powierzania/nie Bogu wszystkiego, co nam leży na sercu oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że Bóg przenika nasze serca i zna je lepiej niż my sami oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wchodzenia/nie w obecność z Bogiem oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego powierzania/nie Bogu swoich spraw i wierzenia, że dokładnie w tym momencie, one zostają przez Niego przejęte oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego powierzania/nie, oddawania/nie Bogu swoich grzechów oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, przejawiania/nie, doświadczania/nie że będąc z Bogiem, wchodzimy do Jego świata, którym On chce się z nami podzielić oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego proszenia/nie Boga aby Bóg odpowiadał na nasze modlitwy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania że Bóg odpowiada na nasze modlitwy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego proszenia/nie aby Bóg wysłuchiwał naszych modlitwy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania że Bóg wysłuchuje nasze modlitwy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego proszenia/nie Boga aby Bóg czytał nasze modlitwy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przejawiania/nie, doświadczania że Bóg czyta nasze modlitwy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego postrzegania/nie, doświadczania/nie Boga jako kogoś kto lubi pić alkohol oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego powodowania/nie że Bóg jest samotny oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego postrzegania/nie, doświadczania/nie Boga jako samotnika oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego postrzegania/nie, doświadczania/nie Boga jako smakosza alkoholi oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego postrzegania/nie, doświadczania/nie Boga jako kogoś apatycznego oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego postrzegania/nie, doświadczania/nie Boga jako kogoś przygnębionego oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego mówienia/nie o Bogu okropnych rzeczy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego mówienia/nie o Bogu wspaniałych rzeczy oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków 
Naszego a przez nas cudzego postrzegania/nie, doświadczania/nie Boga jak kogoś o niskim poczuciu własnej wartości oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego zwalania/nie wszystkich swoich niepowodzeń i nieszczęść tego świata na Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego krytykowania/nie Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego wychwalania/nie Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego postrzegania/nie, doświadczania/nie Boga jako kogoś niekompetentnego oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego bycia/nie hejterami Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego ranienia/nie, okaleczania/nie uczuć Boga oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków
Naszego a przez nas cudzego przekonania/nie, doświadczania/nie że Bóg ma obsesję na punkcie ludzi oraz doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 18-05-2020 Przez: s_majda Przeczytano: 94 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.