Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.


artykułach i komentarzach w komentarzach

Losowe zdjęcie

Modlitwa Inna Niż Wszystkie
Pacyfizm, antymilitaryzm; intencje do przemodlenia

Spisała Małgorzata Krata

Kwestie techniczne dotyczące idei oraz budowania zdań przy pracy z intencjami.
Art ,,800 intencji do oczyszczenia” Link
,,Budowanie obszernych Intencji i modlitw. Rozmowa Skype o technice " Link
,,Schemat 1 zdaniowy do intencji. " Link
Słowo (--nie) dodane przy pracy z intencjami do jakiegoś słowa oznacza, że warto je wymienić jako przeciwieństwo lub a nawet samodzielnie już w trakcie znaleźć i wypowiedzieć dowolne synonimy jakie się nasuwają na myśl razem z ich przeciwieństwami.
np. -- bycia biedakami, chorymi dobrze jest powiedzieć również z jego przeciwieństwem
--bycia biedakami, chorymi, --nie byciabiedakami, chorymi
Pozwala to od razu maksymalnie szeroko ruszyć dany wzorzec w odmiennych aspektach, również w jego przeciwieństwie. Warto też wiedzieć- że Dusze często myślą, twierdzą, że one nie mają takich przeciwnych wzorców np. że nie są bałwochwalcami jak w danym przypadku (danym słowie).
Inny przykład:
Dusza kobiety zaprzecza byciu kiedyś złą matką. Więc dodanie tu słowa przeczenia - nie bycia złą matką pozwolić jej może na zrozumienie stanu w jakim się znajduje.
Bycie złą matką, --nie bycia złą matką--
"-Ależ skąd nigdy w życiu! To przecież są nie moje wzorce. To co ja robię jest moją prywatną sprawą".[-Nader często mówi lub myśli o sobie dusza.

1.Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn bycia/nie każdego rodzaju, znaczenia, płci m.in. pacyfistami, antymilitarystami, oraz istotami jakie potępiają zarówno wojny jak i zamiary przygotowywania się do nich, wszelkie akcje i działania służące zbrojeniom, ćwiczeniom wojskowym, przysposabianiu do wojen, do obronności i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
2.Naszego i cudzego na rozmaite sposoby, we wszelkich płciach m.in. dążenia/nie do pokoju zarówno trwałego jak i tymczasowego m.in. w krajach, państwach, na świecie, globalnie, wielowymiarowo i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
3.Naszego i cudzego posiadania/nie, promowania/nie, noszenia/nie każdego rodzaju, znaczenia, wielkości, koloru m.in. wyróżników, symboli, atrybutów, odzieży, zawieszek, gadżetów i nie tylko jakie świadczą o naszych intencjach, nastawieniach a w tym m.in. pacyfistycznych, antymilitarnych, pokojowych i odpowiednio wojskowych, wrogich, bojowych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
4.Naszego i cudzego na rozmaite sposoby m.in. ustanawiania/nie i zaprowadzania/nie pokoju na skalę lokalną, krajową a także globalną, wielowymiarową działając jak i jako m.in. każdego rodzaju, znaczenia pacyfista, antymilitarysta, opozycjonista działań agresywnych, wojskowych, militarnych i nie tylko jak również jak i jako każdego rodzaju, znaczenia, płci min władca, dowódca i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
5.Naszego i cudzego na rozmaite sposoby m.in. podpisywania, zawierania, uzgadniania, wprowadzania rozmaitych m.in. uchwał, traktatów, rozejmów, sojuszy, postanowień, umów z innymi ludźmi, duszami, istotami, bytami, tworami, kosmitami, władcami, egregorami, bóstwami, Bogiem i nie tylko dotyczących min zaprowadzaniu/nie pokoju na skalę lokalną, krajową, państwową, globalną a nawet wielowymiarową a w tym działając/nie jak i jako wszelkiego rodzaju, rangi, płci m.in. pacyfista, antymilitarysta, opozycjonista działań agresywnych, wojskowych, militarnych i odpowiednio strona konfliktu i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
6.Naszego i cudzego wierzenia/nie, promowania/nie jakoby każdego rodzaju, rangi przejawiany m.in. pacyfizm, antymilitaryzm były/nie zaprzeczeniem naszego i cudzego m.in. patriotyzmu, idei wierności ojczyźnie, krajowi, ślubowaniom, misjom, miłości i szacunku dla ojczyzny, przodków, współobywateli i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
7.Naszego i cudzego bycia/nie m.in. przejawiając i wtórując ideom pacyfistycznym, antymilitarnym wyrażania/nie aprobaty dla niektórych rodzajów wojen jak m.in. wojen obronnych usprawiedliwiając ich zaistnienie koniecznością obrony przed agresorami, najeźdźcami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
8.Naszego i cudzego bycia/nie każdego rodzaju, znaczenia, płci m.in. pacyfistami, antymilitarystami, wrogami wojen, agresji, walczenia w sensie całkowitym, zupełnym, każdorazowym-uznając idee wojen jako złe niezależnie od okoliczności, czynników zewnętrznych a w tym wierząc i promując, iż nie ma żadnego usprawiedliwienia, okoliczności łagodzących dla jakiejkolwiek formy walki, wojny, nawet jeśli chodzi o formę obrony i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
9.Naszego i cudzego jak i jako każdego rodzaju, znaczenia, wielkości, płci m.in. pacyfiści, antymilitaryści i nie tylko m.in. unikania, sprzeciwiania się rozmaitym szkoleniom wojskowym, przysposabianiu obronnym, wcielaniu do rozmaitych jednostek a w tym z powodów ideowych jak również karmicznych m.in. pamiętając pola bitew, wojny, mordy w innych inkarnacjach Duszy i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
10.Naszego i cudzego na rozmaite sposoby m.in. tworzenia, wspierania, powoływania i odpowiednio likwidowania, zwalczania każdego rodzaju, rangi, znaczenia m.in. pacyfistycznych, antymilitarnych i im podobnych m.in. ruchów, organizacji, zrzeszeń, partii, związków społecznych, wyznaniowych, religijnych, grup ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, bóstw i nie tylko a także politycznych oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
11.Naszego i cudzego bycia/nie każdego rodzaju, znaczenia, rangi, płci m.in. pacyfistą, antymilitarystą jacy wyznają, promują, wspierają odpowiednie spektrum poglądów min politycznych związanych z tzw lewicą i odpowiednio prawicą, a także rozmaitymi partiami środka i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
12.Naszego i cudzego na rozmaite sposoby, z wszelkich przyczyn m.in. szerzenia, tworzenia, wspierania, promowania każdego rodzaju, znaczenia, rangi m.in. ideologii, filozofii m.in. pacyfizmu, antymilitaryzmu a także takiej literatury, oraz ludzi, dusz, istot podążających za takimi ideami oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
13.Naszego i cudzego wierzenia/nie, promowania/nie jakoby rozmaite idee m.in. pacyfistyczne, antymilitarne i im podobne były/nie m.in. niemęskie, niegodne, niehonorowe, niebezpieczne, utopijne, nierealne a nawet godziły w dobro państwowe jak również religijne, w dobro Boga, bóstw oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
14.Naszego i cudzego tworzenia, wspierania, wdrażania każdego rodzaju, znaczenia, wielkości, rangi ideologii i działań m.in. pacyfistycznych, antymilitarnych i im podobnych jakie są/nie realne, łatwe, proste, jakie służą/nie najwyższemu dobru naszemu i innych istot oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
15.Naszego i cudzego wspierania/nie, tworzenia/nie, promowania/nie każdego rodzaju, znaczenia, rangi m.in. pacyfizmu, antymilitaryzmu i im podobnych idei m.in. z powodów religijnych jakie nakazują nam i innym podążanie drogą wszechstronnego poszanowania zarówno zdrowia jak i życia innych ludzi, istot, zwierząt, naszego własnego, wzajemną miłość, szacunek innych istot i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
16.Naszego i cudzego w myśl idei m.in. pacyfistycznych, antymilitarnych, religijnych i nie tylko wierzenia i promowania tego, że używanie, stosowanie każdego przejawu przemocy fizycznej jest niedopuszczalne-nawet w obronie własnej a także tego, że nie istnieje a wręcz błędne, szkodliwe jest pojęcie tzw „walki o słuszną sprawę” na jaka inni powołują się, bądź chcieli by się powoływać i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
17.Naszego i cudzego w myśl idei m.in. pacyfistycznych, antymilitarnych, religijnych i nie tylko m.in. unikania, oporowania, uchylania się od jakiejkolwiek, wszelkiej współpracy z wojskiem, żołnierzami, dowódcami również personelem pomocniczym jak wojskowymi medykami, kapelanami, pielęgniarkami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
18.Naszego i cudzego w myśl idei m.in. pacyfistycznych, antymilitarnych, religijnych i nie tylko m.in. unikania, oporowania, uchylania się od każdej pracy zawodowej, dodatkowej, legalnej jak i nielegalnej jaka to praca mogłaby wspierać wojsko a w tym przemysłu zbrojeniowego, wytwarzania elementów uzbrojenia, odzieży wojskowej, jedzenia czy jakichkolwiek innych produktów, które służą zaopatrywaniu wojska, pól bitew i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
19.Naszego i cudzego świadomego i nieświadomego wybierania/nie takich zawodów, inkarnacji i pełnienia takich ról społecznych jakie mają na celu przejawienie i urzeczywistnienie każdego rodzaju, przejawu, rangi m.in. idei pacyfistycznych, antymilitarnych i odpowiednio takich jakie jednak zagrażają takim i podobnym ideom i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
20.Naszego i cudzego omijania/nie szerokim łukiem m.in. spraw i tematów wojskowych, militarnych, wojskowości, wojen, zatargów na tle politycznym, religijnym, społecznym z uwagi na nasze i cudze przejawiane i urzeczywistniane m.in. idee pacyfistyczne, antymilitaryzm jak również z uwagi na poszanowanie życia i zdrowia innych istot a w tym działając dla najwyższego dobra naszego i innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
21.Naszego i cudzego wierzenia/nie, promowania/nie jakoby nawet pomoc rannym m.in. żołnierzom, zajmowanie się ciałami zabitych na polach walki i jakakolwiek pomoc żołnierzom, wojsku nawet w myśl idei braterstwa i wzajemnej pomocy to jest/nie czy mogłoby godzić w nasze i cudze podążanie drogą pacyfizmu, antymilitaryzmu i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
22.Naszego i cudzego bycia/nie z wszelkich przyczyn jawnymi a także skrytymi wrogami, przeciwnikami, oponentami wszelkich przejawów, spraw, tematów związanych z wojskiem, wojskowością, agresją słowną a także fizyczną, przelewaniu krwi, wspieraniu finansowemu wojska, wojen i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
23.Naszego i cudzego bycia/nie m.in. likwidowanymi, represjonowanymi, zwalczanymi, karanymi przez ludzi, dusze, istoty, bóstwa, boginie, boskie matki, kosmitów, Boga, strażników, weryfikatorów i nie tylko za nasze i cudze każdego rodzaju, znaczenia, rangi przejawy, ideologie m.in. pacyfistyczne, antymilitarne i im podobne oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
24.Naszego i cudzego z uwagi na przejawiany, promowany każdego rodzaju, znaczenia, rangi m.in. pacyfizm, antymilitaryzm, odmowe służby wojskowej bycia/nie m.in. zabijanymi, prześladowanymi, torturowanymi, sprzedawanymi jako niewolnicy a także poddawanymi rozmaitym inicjacjom, ślubowaniom, kodowaniom, umowom,, hipnozom jakie mają na celu wymusić odejście od podążania droga pacyfizmu, antymilitaryzmu, niechęci do wojska, wojen i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
25.Naszego i cudzego z uwagi na przejawiany, promowany każdego rodzaju, znaczenia, rangi m.in. pacyfizm, antymilitaryzm bycia/nie m.in. wykluczanymi społecznie, a nawet skazywanymi na banicję, osamotnionymi, nierozumianymi, potępianymi, zastraszanymi i nie tylko przez innych ludzi, dusze, istoty, bóstwa, boginie, boskie matki, strażników, weryfikatorów i nie oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
26.Naszego i cudzego z wszelkich przyczyn odmawiania/nie, unikania/nie każdego rodzaju, znaczenia, rangi m.in. służby wojskowej, udziału w wojnach, walkach, składania przysiąg wojskowych a w tym z uwagi na przejawiany i wyznawany każdego rodzaju m.in. pacyfizm, antymilitaryzm, poglądy religijne i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
27.Naszego i cudzego wierzenia/nie, promowania/nie jakoby każdego rodzaju, znaczenia, rangi m.in. idee pacyfistyczne, antymilitarne i im podobne to były przejawem i dowodem m.in. tchórzostwa, zniewieściałości, dezercji, lękliwości, problemów z emocjami, niemęskiej tkliwości, wrażliwości a w tym zaprzeczeniem prawdziwej/nie męskości i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
28.Naszego i cudzego respektowania/nie, legalizowania/nie prawa do przejawiania i urzeczywistniania a także podążania przez nas i innych ludzi, dusze, istoty drogami i ideami każdego rodzaju, znaczenia, rangi m.in. pacyfizmu, antymilitaryzmu a w tym uznając/nie nasze i cudze prawo wyboru, wolną wolę, wolność wyboru i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
29.Naszego i cudzego wierzenia/nie, promowania/nie jakoby każdego rodzaju m.in. pacyfizm, antymilitaryzm i jednostki czy organizacje podążające takimi ideami to bezczynni idealiści jacy przetrwali i żyją spokojnie w świecie dzięki sile państwowej armii oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
30.Naszego i cudzego przejawiania, wspierania każdego rodzaju, znaczenia, wielkości tzw obywatelskiego nieposłuszeństwa a w tym z uwagi na odmowę, unikanie wojskowej służby, wcielenia do wojska, opór do złożenia przysiąg i ślubowań wojskowych a w tym będąc m.in. pacyfistami, obdżektorami, antymilitarystami i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
31.Naszego i cudzego wierzenia/nie promowania/nie jakoby idee pacyfistyczne, antymilitarne i im podobne zagrażały m.in. bezpieczeństwu, suwerenności, dobru naszych państw, krajów, świata a w tym z uwagi na możliwość bycia wówczas łatwym celem dla ataku innych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
32.Naszego i cudzego sprzeciwiania się, oporowania idei finansowania z kieszeni obywateli a także z naszej kieszeni każdego rodzaju, znaczenia, rangi m.in. jednostek zbrojnych, wojska, żołnierzy, wojsk państwowych, obronności, militaryzmu i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
33.Naszego i cudzego wierzenia, promowania jakoby nierealnym i odpowiednio realnym było aby nasze i cudze kraje, państwa jak również świat, wymiary mogły zostać na trwałe i bezpiecznie m.in. rozbrojone a wojskowość zlikwidowana, rozwiązana, wojny i zatargi zażegnane i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
34.Naszego i cudzego wierzenia/nie w trwały, bezpieczny, realny, skuteczny, oficjalny pełny/nie pokój zarówno w skali lokalnej jak i globalnej, wielowymiarowej, kosmicznej i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
35.Naszego i cudzego wspierania, tworzenia, inicjowania idei braterstwa, szacunku, miłości i pokoju pośród wszelkich ludzi, dusz, istot, bytów, tworów, państw, religii, kultur zarówno w skali lokalnej jak i państwowej a nawet globalnej, wielowymiarowej i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
36.Naszego i cudzego rozumienia, akceptowania V przykazania jakie brzmi „Nie zabijaj” z równoczesnym naginaniem i omijaniem tego przykazania jeżeli chodzi o idee wojskowe, wojny a w tym wierząc i promując iż podczas wojny to przykazanie nie obowiązuje tym samym rozgrzeszając samych siebie i innych oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
37.Naszego i cudzego bycia/nie tak zaślepionymi, nieprzytomnymi istotami jakie potrafią/nie żyć w zgodzie i stworzyć harmonię pomiędzy ideami miłości bliźniego a zgodą na wojny, zabijanie w tej czy innej sprawie m.in. w sprawach religijnych i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków
38.Naszego i cudzego przejawiania/nie, wspierania/nie i odpowiednio likwidowania/nie m.in. jawnej, pełnej i powszechnej m.in. tolerancji, akceptacji, idei braterstwa, życzliwości, troski, szacunku dla innych ludzi, dusz, istot a także niezgody na jakąkolwiek przemoc i nie tylko a w tym kierując się dążeniami i ideami pacyfistycznymi, miłością, dobrem najwyższym i nie tylko , niezgody na jakąkolwiek przemoc
39.Naszego i cudzego na rozmaite sposoby m.in. kształtowania/nie w taki sposób świadomości jednostek i naszej własnej aby idea m.in. pacyfizmu, braterstwa, miłości, oświecenia została urzeczywistniona, przejawiona w sposób lokalny jak również globalny, wielowymiarowy i nie tylko oraz naszego i cudzego doświadczania/nie tego wszelkich skutków


Dodano : 22-02-2017 Przez: s_majda Przeczytano: 1276 razy
Komentowanie możliwe jest dla osób zalogowanych.